รายชื่อผู้ลงทะเบียน

สรุปจำนวนผลงานวิชาการ

สาขา ประเภทการนำเสนอ
รวมจำนวน
ผลงานวิชาการ
บรรยาย
โปสเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
59
8
67
สาขาส่งเสริมการเกษตร
13
18
31
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
24
19
43
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
19
32
51
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
28
6
34
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
77
26
103
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
11
10
21
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
26
28
54
รวม
257
147
404