กำหนดการ การสัมมนาวิชาการ

กำหนดการ การสัมมนาวิชาการ  (25/11/2556 17:35 น.)

- สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ [รายละเอียด (20/11/2556 12:40 น.)
- สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ [รายละเอียด (25/11/2556 16:30 น.)
- สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ [รายละเอียด (31/10/2556 15:50 น.)
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา [รายละเอียด (25/11/2556 17:30 น.)
- สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม [รายละเอียด (2511/2556 17:30 น.)
- สาขาส่งเสริมการเกษตร [รายละเอียด (2511/2556 17:30 น.)
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [รายละเอียด (2511/2556 17:30 น.)