กำหนดการ การประชุมวิชาการ

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย

  (26/11/2556 เวลา 12.50 น.)
- สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ [รายละเอียด (25/11/2556 16:37 น.)
- สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ [รายละเอียด (26/11/2556 12:50 น.)
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ [รายละเอียด (25/11/2556 16:30 น.)
- สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ [รายละเอียด (20/11/2556 14:29 น.)
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา [รายละเอียด (25/11/2556 17:30 น.)
- สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม [รายละเอียด (25/11/2556 17:30 น.)
- สาขาส่งเสริมการเกษตร [รายละเอียด (25/11/2556 17:30 น.)
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [รายละเอียด (25/11/2556 17:30 น.)
หมายเหตุ

ข้อมูลจุดลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์

การติดโปสเตอร์  (20/11/2556)
1. ให้ติดโปสเตอร์ ได้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. ให้เจ้าของผลงานเตรียมอุปกรณ์ / วัสดุตกแต่ง สำหรับติดโปสเตอร์
3. ขอให้ผู้ส่งผลงาน เตรียมนำเสนอผลงานที่บอร์ดของตนเอง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น.
4. ผู้ส่งผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ สามารถลงทะเบียนและรับเอกสาร พร้อมคูปองอาหารว่างได้ที่บริเวณโถงด้านล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น.
5. ขนาดบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ สูง 120 ซม. กว้าง 84 ซม.

ลำดับที่ในการติดบอร์ดของผู้นำเสนอผลงาน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง