รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์เชิงวิชาการที่นำไปสู่ภาคปฏิบัติ ผลงานนำเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดีและชมเชย ในแต่ละสาขา และเจ้าของผลงานสามารถนำเสนอผลงานไปเสนอ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วารสารเกษตรศาสตร์ วิทยาสารกำแพงแสน ฉบับอิเลคทรอนิกส์ (E-journal)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการ เสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขาต่าง ๆ จำนวน 8 สาขา ได้แก่
  • สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
  • สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาส่งเสริมการเกษตร
 2. เพื่อเป็นเวที ทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต

สาขาการประชุมวิชาการ

 1. สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 4. สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 5. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
 7. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 8. สาขาส่งเสริมการเกษตร

รูปแบบในการจัด

 • เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่องละ 20 – 25 นาที
 • เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องละ 1 บอร์ด
 • การสัมมนา,อภิปรายและบรรยายพิเศษ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ระยะเวลาการประชุม

 • 6–7 ธันวาคม 2556 เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

สถานที่

 • ติดตามประกาศกำหนดการ จากทาง website

ผู้เข้าร่วมประชุม

 • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ
 • บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

การลงทะเบียนและชำระเงิน

 • ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานต้อง ลงทะเบียน  ส่งผลงาน และชำระเงินค่าส่งผลงาน ตามที่กำหนด
 • สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีเงินรายได้กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
 • สำหรับบุคลากรภายนอกให้ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จากแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบตอนส่งผลงาน (1 ผลงาน ต่อ 1 แบบฟอร์มการชำระเงิน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. อาจารย์ / นักวิจัย นิสิต / นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศชาติ
 2. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
 3. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น