รูปแบบการชำระเงิน

รูปแบบที่ 1 สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน(ตอนส่งผลงาน) ผ่านระบบออนไลน์ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ  (1 ผลงาน ต่อ 1 แบบฟอร์มการชำระเงิน)

รูปแบบที่ 2 สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชำระโดยการโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีเงินรายได้กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

อัตราค่าลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน

ประเภท ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 11 ต.ค. 2556 ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. – 30 พ.ย. 2556
บุคคลทั่วไป 800 บาท : ผลงาน 1,000 บาท : ผลงาน
นิสิต นักศึกษา 600 บาท : ผลงาน 800 บาท : ผลงาน


หมายเหตุ - ผู้ที่ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารสามารถรับใบเสร็จลงทะเบียนได้ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 ณ จุดรับลงทะเบียน
บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2

- ผู้ลงทะเบียนทุกท่านที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเอกสาร แผ่นซีดี กระเป๋า และอาหารว่าง

**กรณีขอยกเลิกการนำเสนอผลงานทางวิชาการ**
เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพิจารณาผลงานเป็นเงิน 1,000 บาท : ผลงาน