กำหนดการ การสัมมนาวิชาการ

กำหนดการ การสัมมนาวิชาการ  (27/11/2555 11:25 น.)

- สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ [รายละเอียด]
- สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ [รายละเอียด]
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ [รายละเอียด]
- สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ [รายละเอียด (4/12/2555 13:35 น.)
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา [รายละเอียด]
- สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม [รายละเอียด (29/11/2555 14:29 น.)
- สาขาส่งเสริมการเกษตร [รายละเอียด]
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [รายละเอียด]