กำหนดการ การประชุมวิชาการ

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย

  (27/11/2555 เวลา 15.32 น.)
- สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ [รายละเอียด]
- สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ [รายละเอียด (29/11/2555 14:41 น.)
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ [รายละเอียด (28/11/2555 10:28 น.)
- สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ [รายละเอียด]
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา [รายละเอียด]
- สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม [รายละเอียด]
- สาขาส่งเสริมการเกษตร [รายละเอียด]
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [รายละเอียด (28/11/2555 10:10 น.)
หมายเหตุ

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ สามารถลงทะเบียน และรับใบเสร็จ พร้อมรับเอกสาร และคูปองอาหารว่างได้ที่ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2
ยกเว้น
- วันที่ 6 ธ.ค. 55 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  ลงทะเบียน ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- วันที่ 7 ธ.ค. 55 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ลงทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- วันที่ 7 ธ.ค. 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ลงทะเบียน ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์

การติดโปสเตอร์  (27/11/2555)
1. ให้ติดโปสเตอร์ ได้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. ให้เจ้าของผลงานเตรียมอุปกรณ์ / วัสดุตกแต่ง สำหรับติดโปสเตอร์
3. ขอให้ผู้ส่งผลงาน เตรียมนำเสนอผลงานที่บอร์ดของตนเอง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น.
4. ผู้ส่งผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ สามารถลงทะเบียนและรับเอกสาร พร้อมคูปองอาหารว่างได้ที่บริเวณโถงด้านล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
5. ขนาดบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ สูง 120 ซม. กว้าง 84 ซม.

ลำดับที่ในการติดบอร์ดของผู้นำเสนอผลงาน [รายละเอียด (30/11/2555 11.25 น.)