วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
ผู้เสนอผลงานสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. - 1 พ.ย. 2555  ตามอัตราที่กำหนด

วิธีที่ 1 (สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป)

ให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภทบัญชีเดินสะพัด เลขที่ 769-3-00206-5 ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน

วิธีที่ 2 (สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ชำระโดยการโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีเงินรายได้กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 8 ต.ค. 2555 ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. – 1 พ.ย. 2555
บุคคลทั่วไป 600 บาท : ผลงาน 1,000 บาท : ผลงาน
นิสิต นักศึกษา 400 บาท : ผลงาน 600 บาท : ผลงาน


หมายเหตุ - ผู้ที่ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารสามารถรับใบเสร็จลงทะเบียนได้ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ จุดรับลงทะเบียน บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2

- ผู้ลงทะเบียนทุกท่านที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเอกสาร แผ่นซีดี กระเป๋า และอาหารว่าง

 

**กรณีขอยกเลิกการนำเสนอผลงานทางวิชาการ**
เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพิจารณาผลงานเป็นเงิน 1,000 บาท : ผลงาน