ประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการ พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9  [รายละเอียด]  
  • แบบตอบรับ เข้าร่วมรับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ปี 2554  [รายละเอียด]  
  • การประชุมวิชาการระดับบัณทิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 5 (ภาคภาษาอังกฤษ)
    วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2555  [รายละเอียด]  
  • ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้แล้ว ล่าสุด ณ วันที่ 27 พ.ย. 2555  

First Announcement