หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของดินบางประการกับความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็มมาก ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
Study of Relationships of Some Soil Properties on Plant Species Diversity in serious saline soil of Chi river basin
1819 - 1827
2. การศึกษาศักยภาพในการสร้างสารชีวภาพของยีสต์ทะเล
Feasibility study on Bioactive Compound Production of Marine Yeast
1828 - 1836
3. การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของต้นข้าวโพด
ที่ปรับสภาพเบื้องต้นร่วมกับของเสียกลีเซอรอล
BIOGAS PRODUCTION FROM CO-DIGESTION OF PRETREATED
CORN STALK AND GLYCEROL WASTE
1834 - 1844
4. การสำรวจการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
The Survey of Bio-fertilizer Production by Agriculturists in
Phatthalung Province
1845 - 1852
5. ผลของขนาดกองและการกลับกองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก
Effects of Pile Size and Turning on Greenhouse Gases Production in Compost Pile

1853 - 1861

6. การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วย
วิธีดีซีรีแอคตีฟอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง
Preparation and Characterization of Titanium Oxide Thin Film Deposited by
DC Reactive Unbalanced Magnetron Sputtering Method
1862 - 1869
7. ผลของความต่างศักย์ไบแอสต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วย
วิธีรีแอกทีฟสปัตเตอริงและการเกิดไฮดรอกซีอาปาไทท์
Influence of Bias Voltage on Structure of Titanium Oxide Thin Film Deposited by
Reactive Sputtering Method and Hydroxyapatite Formation
1870 - 1877
8. การศึกษาฟิล์มพลาสติกชีวภาพพีบีเอสผสมแป้งดัดแปรที่เตรียมจากเทคนิคอัดรีดด้วยสลิทดาย
Study of Biodegradable Bioplastic Films made from Blends of Polybutylene Succinate (PBS)/Modified Starch by Slit Die

1878 - 1883

9. การปรับปรุงสมบัติการต้านการขัดถูของยางธรรมชาติด้วยการผสมพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น: ผลของสารช่วยผสม
Improving Abrasion Resistance of Natural Rubber by Blending with Linear Low Density Polyethylene (LLDPE): Effects of Compatibilizers
1884 - 1891
10. กัมมันตภาพจำเพาะและแผนภาพทางรังสีของ 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่างดิน
บริเวณจังหวัดยะลา, ประเทศไทย
Specific Activities and Radioactive Contour Maps of 40K, 226Ra and 232Th in Soil Samples
from Yala Province, Thailand
1892 - 1899
11. การประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในดินผิวหน้าบริเวณจังหวัดชุมพร ประเทศไทย
Assessment of Natural Radioactivity in Surface Soil in Chumporn Province, Thailand
1900 - 1908
12. การกำจัดกลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลที่เตรียมจากน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้ว
โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไย
REMOVING OF GLYCERINE FROM BIODIESEL PREPARED FROM USED COOKING OIL
USING ACTIVATED CARBON FROM LONGAN SEED
1909 - 1915
13. ดูดซับกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
บนเบนโทไนต์กัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยเบส
ADSORTION OF GLYCERINE FROM BIODIESEL PREPARED FROM
USED COOKING OIL ON BASE ACTIVATED BENTONITE

1916 - 1921
14. ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ Escherichia coli บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าว
PARAMETERS AFFECTING ON ESHERICHIA COLI ADSORPTION ON ACTIVATED
CARBON PREPARED FROM COCONUT SHELL
1922 - 1927
15. การเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์การดูดซับน้ำเสียที่มีแอมโมเนียไนโตรเจนโดยซีโอไลต์เอที่สังเคราะห์
จากเถ้าชานอ้อยและซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A
Adsorption Kinetic Comparisons of Ammonia Nitrogen Wastewater by Using Synthetic
Zeolite-A from Bagasse Ash and Standard Zeolite 4A
1928 - 1936
16. ผลของการครอสลิงค์ด้วยวิธีไอออนิกและวิธีโควาเลนต์ต่อการละลาย
และความสามารถในการดูดซับไอออนทองแดงของไคโตซานบีด
(Effect of Ionic and Covalent Crosslinking on Solubility and
Copper Ion Adsorption Capability of Chitosan Beads)
1937 - 1943
17. การบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดยกระบวนการเฟนตัน
Treatment of canteen wastewater by fenton process
1944 - 1951
18. การบำบัดแคดเมียมในน้ำโดยแบคทีเรียต้านทานแคดเมียม
Biotreatment of cadmium in aqueous solution by cadmium resistant bacteria
1952 - 1959
19. การผลิตเอนไซม์และคุณสมบัติของโคจิกากงาดำ โดยเชื้อ Aspergillus oryzae KU 2011
Enzyme production and properties of black sesame seed cake koji by Aspergillus oryzae KU การคัดเลือกเชื้อรา Rhizopus spp.
1960 - 1966
20. การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลุ่ม Enterococci ที่คัดแยกจากน้ำทะเลชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี
Antibiotic resistance of enterococci bacteria isolated from seawater
at Bangsaen Beach, Chonburi province
1967 - 1973
21. การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด ประเทศไทย
Application of Geographic Information Systems in assessing the risk areas of epidemic Dengue Hemorrhagic Fever in Trat Province, Thailand
1974 - 1981
22. วอเตอร์ฟุตปริ้นของปาล์มน้ำมัน ณ โครงการปลูกป่ามูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง จ.เพชรบุรี
The Water Footprint of oil palm crop at the Chaipattana-Mae Fah Luang Reforestation Project, Phetchaburi Province
1982 - 1988
23. การเปรียบเทียบความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
COMPARISON OF LEARNING RESPONSIBILITY OF THE HIGH SCHOOL EDUCATION STUDENTS. PROTPITTAYAPAYAT SCHOOL, BANGKOK.
1989 - 1994
24. วิธีการวัดประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานโดยรวม
A Performance Measurement Method in an Overall Supply Chain
1995 - 2003
25. รูปร่างผลเฉลยของหน้าคลื่นที่มีการกระตุ้นจากระดับศักย์ไฟฟ้าสองครั้ง
The Shape of the Wave Front Solution with Two Thresholds Potential
2004 - 2009
26. บางรูปแบบเชิงสถิติของความเห็นพ้องต้องกันของผู้ประเมิน
Some Statistical Aspects of Raters’ Agreements
2009 - 2016
ขึ้นด้านบน