หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ
Effects of elastic exercise program on balance in the elderly
2385 - 2393
2. การสร้างเครื่องนับจำนวนครั้งในการลุก-นั่ง
Creating a count the number for Sit-up
2394 - 2401
3. การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
Body Mass Index and Body Fat Percentage Survey during Academic Year 2011 in
Students and Staff of Faculty of Sports Science, Kasetsart University
2402 - 2411
ขึ้นด้านบน