หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องเขียนของผู้ประกอบการรายย่อย
ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม
Format and strategy for stationery small retailer business in Muang district, Nakornpathom
2017 - 2025
2. ศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
POTENTIA OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL
KHAM SAKAESAENG DISTRICT NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
2026 - 2032
3. แนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลรังกาใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
The Budget Allocation for Infrastructure in Rungkayai Sup- District Administrative Organization , Phimai District, Nakhon ratchasima Province
2033 - 2038
4. ปัจจัยความสำเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Succes Factor Register Commerce of Local Administrative Organizations in Pimai District, Nakhonratchasima Province
2039 - 2046
5. การจัดการความรู้ผีเจ้าเข้าทรงเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ศึกษากรณีเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PHEE CHAO KAO SONG FOR RITUAL CONSERVATION IN CHAECHANG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION SANKHAMPEANG DISTRICT
, CHIANGMAI PROVINCE
2047 - 2052
6. การจัดการความรู้เรื่องประเพณีกี่จื๊อในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
The Knowledge Management of Kizhi Ritual in Jamluang Subdistrct Administrative Organization, Galayanivhadana District, chiangmai Province.
2053 - 2057
7. การจัดการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
The Knowledge Management of Sunpatong Sticky Rice Conservation
of Local Administration in Sunpatong District ,Chiangmai Province.
2058 - 2065
8. การพัฒนาการจัดการการประมูลงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Development of the Bidding Management for the Protecting Misappropriation of Local Administration in the area of Sarapee district, Chiangmai province
2066 - 2072
9. แนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
The Proactive Management Approach for Making Understanding of the Ordinance
to Control Dust and Smog from Burning : a Case Study of Thawangtan Municipality,Sarapee District, Chiangmai Province.
2073 - 2080
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Development Strategies of Community Activities Based on Theory of Sufficiency Economy :
A Case Study of Ban Sreesongmuang, Chaisathan Sub-District, Sarapee District,
Chiangmai Province.
2081 - 2086
11. ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ตำบลรังกาใหญ่
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
SUCCESS OF BANCHONGCORUNGRUEANG MUSHROOM CULTIVATE COMMUNITY ENTERPRISE GROUP IN RUNGKAYAI SUBDISTRICT, PHIMAI DISTRICT,
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
2087 - 2094
12. ศักยภาพของชุมชนเข้มแข็ง : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี บ้านวังป้อง
ตำบลเหมืองแก้ว และบ้านท่าวังทอง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
POTENTIAL OF COMMUNITY STRENGTH : A COMPARATIVE STUDY OF BANN WANGPONG MUANGKAEW SUBDISTRICT AND BANN THAWANGTONG MAERIMTAI SUBDISTRICT, MAERIM DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE
2095 - 2102
13. แนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
Proactive Management Approach for Flood Protection in Sankhamphang Local Administrative Organization, Chiangmai province
2103 - 2110
14. สมรรถนะของบุคลากรผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
The Competency of officers receiving master degree scholarships
from the local administrative organization in the area of Chiang Mai province.
2111 - 2118
15. ศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนต่อบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
ในพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
The Potentiality of Community Organizations for Local Development Roles in Maesa Sub-district, Maerim District, Chiangmai Province.
2119 - 2127
16. พฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุชนเผ่า ( จีนยูนนาน,มูเซอ,ไทใหญ่ )
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่.
Self care Behaviors of Elderly Tribes. ( Haw Chinese, Lahu people, Taiyai ) in Nhong bua Sub district Municipality, Chaiprakarn District, Chiangmai Province.
2128 - 2136
17. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้รูปแบบโครงการธรรมสัญจรเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
Extra Curriculum Activity Management by Using Dharma Delivery Project Base to Develop the Ethics Required Characteristics for Students
2137 - 2144
18. ความคิดเห็นของเกษตรกรตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
Farmers opinion at tambon Nongmakhamong Danchang district Suphanburi province respond to adjust economic structure of agricultural policy agriculture and the use of organic fertilizers.
2145 - 2154
19. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบตกในรายวิชาพื้นฐานของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างปีการศึกษา 2551-2553
Factors Contributing to Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus Students’ Fail in Prerequisite Courses during 2008-2010 academic year
2155 - 2160
ขึ้นด้านบน