หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
The Study of Flood Prevention of Ubon Ratchathani Provinces in Lower Mun River Basin
1691 - 1698
2. การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มน้ำมูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ด้วยแบบจำลอง Mike 11
The Study of Flood Relief Measures of Upper Mun River Basin in Nakhon Ratchasima
by Mike 11 Model
1699 - 1705
3. การศึกษาระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษา ลุ่มน้ำชีตอนบน ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ด้วยแบบจำลอง MIKE11
The Study of Flood Protection and Flood Relief of Upper Chi Basin in Chaiyaphum Province
By MIKE11 Model
1706 - 1716
4. การจำลองการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ดินในโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาลจังหวัดสุโขทัย
Modeling of Groundwater Flow for Aquifer Storage Recovery Project
in Sukhothai Province
1717 - 1724
5. RCA จากส่วนที่เหลือของเสาเข็มคอนกรีต
(Recycled Coarse Aggregate by Residual Concrete Piles)
1725 - 1734
6. พฤติกรรมทางกลของผนังดินซีเมนต์บดอัดภายใต้แรงดัด
Mechanical Behaviour of Cement Stabilized Rammed Earth (CSRE) under Flexural Load
1735 - 1742
7. การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา: กิจการค้าน้ำดื่ม เค แอนด์ เค
An Analysis of the Transportation Cost: A Case Study of K & K Drinking Water Enterprise
1743 - 1749
8. การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
(Development of Biomass Stove Efficiency By Computational Fluid Dynamic)
1750 - 1757
9. อิทธิพลของสารตัวเติมดินขาวและอลูมินาที่มีผลต่อการขึ้นรูปและสมบัติของยางฟองจากยางธรรมชาติ
Influence of kaolin and alumina on preparation and properties of cellular rubber from natural rubber

1758 - 1765
10. กษากำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าปาล์มน้ำมัน
A Study on the Compressive Strength of Geopolymer Containing Oil Palm Ash
1766 - 1773
11. การศึกษาอิทธิพลกระบวนการอบคืนตัวของรอยเชื่อมต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอน (AISI 1045) ด้วยกระบวนการเชื่อมใต้ฟลั้กซ์ (Submerged Arc Welding)
A study of Influence of Temper Bead Welding on Properties of AISI 1045 Submerged Arc Welding
1774 - 1782
12. การพัฒนาเทคโนโลยีตู้พ่นสีอัตโนมัติสำหรับเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
The Development of Technology of Automatic Spray Booth for Steel Furniture
1783 - 1795
13. เครื่องจ่ายข้าวสารสามหัวจ่ายแบบหยอดเหรียญ
Triple head rice vending machine
1796 - 1805
14. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
The Development of Surveillance System for Mobile Data Network Quality
1806 - 1818
ขึ้นด้านบน