หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำ
ไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Development of A Series of Skill Drills for Reading and Writing of Irregularly- Spelled Thai Words for Prathom Seuksa 3 (Grade 3 equivalent) Pupils
2412 - 2420
2. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ผักสวนครัวรั้วกินได้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
The Development “Edible vegetable garden fence” learning Unit for Prathomsuksa 6
Students at Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Sean Campus
2421 - 2429
3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
The Development of the Computer Multimedia Instruction on Basic Principles of Languages
Programming for Mathayom 3 Students of Pathumthani “Nunthamuneebumrung” School

2430 - 2437

4. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคำถามปลายเปิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกลุ่มของเด็กปฐมวัย
The Effects of High Scope Creative Arts Activity Supplemented with Open-Ended Questions on Creativity Thinking and Group Behavior of Early Childhood
2438 - 2445
5. ผลของการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และ
แผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Effects of CIPPA Instruction supplemented with JIGSAW Cooperative Learning
Technique and Mind Mapping on Economics Subject Achievements and
Analytical Thinking Abilitiys of Mathayomsuksa 2 Students
2446 - 2453
6. ผลการใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMARTและเทคนิค Think Aloud ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Effects of ARC Teaching Method Supplemented with SMART and Think Aloud Techniques on English Reading Comprehension Abilities
of Prathomsuksa 6 Students
2454 - 2462
7. ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
วิชาการออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
The Results of Using Polya’s Teaching Method
on the Applied Experimental Design and Analysis
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
2463 - 2469
8. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก ปีการศึกษา 2554
A Study of Achievement of Statistics for Science By Using Brotherhood learning technique: Case Study of Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok Campus, Year 2011
2470 - 2476
9. เกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
Health-Related Physical Fitness norms for Students of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus
2477 - 2787
10. การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์คิเนแมติกส์ของนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย
The Biomechanical Analysis to Kinematics Ability of Thai National Amateur Boxers
2488 - 2495
11. ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรตามพันธกิจ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
Needs for Self-Development of Temporary Staff at
Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok Campus
2496 - 2503
12. การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาปัญหาพิเศษ
Information Systems Design for an Information Technology Project in a Special Problem Course
2504 - 2509
ขึ้นด้านบน