หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของน้ำผึ้งต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม
Effect of honey on Inhibition of Staphyloccocus aureus as a causal agent of mastitis
in dairy cows
2370 - 2376
2. ผลของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันที่เสริมในอาหาร
ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งก้ามกราม
Effective of Palm Kernel Cake Supplementation on Growth
and Survival Rate of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)
2377 - 2384
ขึ้นด้านบน