หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ
ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
The Effect of Aquatic Exercise on Cardiorespiratory Fitness in Hemiplegia Patients
1405 - 1413
2. ผลของการออกกำลังกายแบบพิลาทิสและแบบแอโรบิค
ที่มีต่อไขมันช่องท้องในผู้หญิงอ้วน
Effects of Pilates and Aerobic Exercises on Abdominal Visceral Fat in Obese Women
1414 - 1425
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนวดเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา
กรณีศึกษา : กีฬาฟุตบอลและกรีฑา
Factors Affecting The Massage Techniques in Relation to Excellence in Sport
Case Study : Football and Athlete
1426 - 1437
4. ผลแบบเฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ ความเร็ว
และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล
The acute effects of high intensity warm up on muscle power, speed, and agility in soccer players
1438 - 1445
5. การเปรียบเทียบการจินตภาพในนักกีฬาประเภททักษะเปิดและทักษะปิด
Comparisons of Imagery among Closed and Open Skill Athletes
1446 - 1452
6. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำเเพงเเสนที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
The study of Customer Satisfaction on Driving Range at Kasetsart University,
Kamphaengsaen Campus.
1453 - 1462
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในวัดป่าเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
The Promotion of Local Wisdom Health Tourism in Tapalai Temple
Khong District, Nakhonratchasima Province
1463 - 1472
ขึ้นด้านบน