หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-1-49
Outstanding Hybrid Cassava Variety MKULB 08-1-49
1093 - 1099
2. การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ SRAP และลักษณะคุณภาพผล
ของฟักทองพันธุ์การค้าของไทยบางพันธุ์
Genetic Relationship Study Using SRAP Markers and Fruit Qualities
on some Commercial Pumpkin Cultivars
1100 - 1106
3. การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว
ด้วยเครื่องหมายเอสเอสอาร์
Assessment of Genetic Purity and Variation of Waxy Corn (Zea mays L. ceratina)
Using SSR Markers
1107 - 1114
4. การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ได้อยู่ในรูปโครงสร้างของต้นลำไยที่ได้รับน้ำแบบเต็มที่ แบบสลับข้างทีละครึ่งต้น และแบบขาดแคลน
Total Nonstructural Carbohydrate Changes of Longan Trees Cultivated by Full Irrigation, Partial Root-Zone Drying and Deficit Irrigation
1115 - 1121
5. ผลของการให้น้ำแบบต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของรากลำไยที่ศึกษาแบบ split root
ในโรงเรือนพลาสติก
Effect of Different Irrigation Treatment on Longan Root Growth Under Split Root Method in Plastic House
1122 - 1133
6. ผลของ NAA IBA และส่วนของกิ่งต่อการออกรากกิ่งปักชำสบู่ดำ
Effects of NAA IBA and Parts of Branch on Rooting of Physic Nut Cutting
1134 - 1143
7. การใช้สารทุติยภูมิของเชื้อ Bacillus subtilis B01 เพื่อยับยั้งการเจริญ ของ Curvularia eragrostidis สาเหตุโรคดอกจุดสนิมของกล้วยไม้
Application of Secondary Metabolite of Bacillus subtilis B01 to Inhibit Growth of Curvularia eragrostidis Causing Rusty Spot of Orchid
1144 - 1150
8. การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารไกลโฟเสท
Study on Efficiency of Bacteria on Glyphosate Degradation
1151 - 1157
9. การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารไดโคโฟล
Study on Efficiency of Bacteria on Dicofol Degradation
1158 - 1165
10. การผลิตโคเอนไซม์คิวเทนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย
โดยเชื้อ Rhodobacter sphaeroides S10
Production of Coenzyme Q10 from Hydrolysate of Empty Fruit Bunch of Oil Palm
by Rhodobacter sphaeroides S10
1166 - 1173
11. การประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอ้อยตอหนึ่ง
โดยวิธี Eddy Covariance Technique
Evaluation of Carbon Dioxide Flux of the First Ratoon Cane by Eddy Covariance Technique
1174 - 1181
12. แนวโน้มความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในรอบวันและฤดูกาล
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Measurement of Ambient Gas-Phase Hydrogen Peroxide at Farmland in Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
1182 - 1188
13. ผลของ Hydrophillic Polymer (Oasis Gel, T-400) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
Effects of Hydrophillic Polymer (Oasis Gel, T-400) on Growth and Yield of Corn
1189 - 1195
14. ชีววิทยาของด้วง Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae)
Biology of Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae)

1196 - 1202

15. การเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
The Improvement of Sugarcane Yield by Using Chemical Fertilizer Application Rates Combined with Organic Fertilizer
1203 - 1208
16. ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโต
และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย
Effects of by-Product of Monosodium Glutamate (ami-ami) Mixing with Fly Ash on Growth and Yield Components of Sugarcane (Saccharum officinarum L.)
1209 - 1221
17. ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโต
และองค์ประกอบผลผลิตของมันสำปะหลัง
Effects of by-Product of Monosodium Glutamate (ami-ami) Mixing with Fly Ash on Growth and Yield Components of Cassava (Manihot esculenta Crantz)
1222 - 1234
18. ผลของปุ๋ยหมักกากสบู่ดำต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
Effects of Jatropha Cake Compost on Growth and Yield Components of Maize
(Zea mays L.)
1235 - 1247
19. การใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยพืชสดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์
Utilization of Cattle and Green Manures in Organic Baby Corn Production
1248 - 1257
20. ผลของวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
Effects of Chemical Fertilizer on Yield Components of Sweet Corn Planted
in Kamphaeng Saen Soil Series
1258 - 1262
21. ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุในดินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต
และการกักเก็บคาร์บอนในดินของการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80
Effects of Tillage Systems and Soil Organic Matter Amendment on Growth, Yield of Pathumtani 80 Plantation and Soil Carbon Sequestration on Paddy Soil
1263 - 1272
22. ผลของซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต
และสมบัติเคมีของดินบางประการในการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80
Effect of Silicon Application from Revolving Furnace Slag of Iron Industry on Plant Growth,
Yield and Soil Chemical Properties in Rice (Pathumthani 80) Plantation
1273 - 1279
23. ผลของชนิดปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของคะน้า การชะละลายไนเทรต
และปริมาณไนตริฟายอิงแบคทีเรียในดิน
Effect of Nitrogen Fertilizer Types on Plant Growth, Yield in Chinese Kale, Nitrate Leachate and Soil Nitrifying Bacteria
1280 - 1287
24. ผลของการขาดจุลธาตุต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกหวานในวัสดุปลูก
Effect of Micronutrient Deficiencies on Yield and Fruit Quality
of Sweet Pepper (Capsicum annuum) in Growing Media
1288 - 1296
25. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนหลังการเก็บเกี่ยวของผลฟักข้าวและการทำนาย
Variation of Lycopene Contents after Harvesting of Gac Fruit and its Prediction
1297 - 1304
26. อิทธิพลของอุณหภูมิและวัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษาต่อคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
The Effects of Storage Temperature and Packaging Material on Sunnhemp Seed Quality
1305 - 1312
27. คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีผลมาจากระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษา
Seed Quality and Storability of Processed-Corn as Affected by Storage Condition and Time
1313 - 1320
28. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำ การรมด้วยฟอสฟีนและการเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
และแมลงในโรงเก็บ
The Efficiency Comparison of Hermetic Low-Pressure, Phosphine Fumigation, Temperature and Humidity Control Techniques on Rice Seed Quality and Storage Insects
1321 - 1330
ขึ้นด้านบน