หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การสั่นสะเทือนและการส่งผ่านการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม
Vibration and Transmission of Rotary Power Tiller
1 - 8
2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกหน่อไม้
Design and development of Bamboo Shoots Peeling Machine
9 - 15
3. การใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตโอเลฟินส์เป็นวัสดุผลิตปุ๋ยหมักร่วม
Utilization of Bio-Sludge from Olefin Wastewater Treatment Plant
16 - 23
4. การทดสอบสมรรถนะเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต่างชนิดสำหรับรถแทรกเตอร์
Performance Test of Rotary Tiller for Tractor using the Different Blade Types
24 - 31
5. การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการประเมินความฝาดของพลับพันธุ์ P2 แบบไม่ทำลาย
Non-Destructive Technique for Prediction of Astringency in P2 Persimmon by Near Infrared Spectroscopy
32 - 39
6. การทดลองเพื่อพิสูจน์สมการการสูญเสียก๊าซในระหว่างการรมยา
Validation of fumigant leakage equations by experimentation
40 - 47
7. การจัดการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์
Management of Sugarcane Transportation with Tractor-Towed
48 - 55
8. การใช้เทคนิคทางด้านพลศาสตร์ของไหลสำหรับเปรียบเทียบการความเร็วการไหลของลมภายในห้องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบด
Computational fluid dynamics (CFD) Technique of Comparison for Air Flow Velocity inside Fluidized Bed Drying
56 - 64
9. การวัดความพรุนโดยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน
Measuring porosity by comparisons of pressure decay rates
65 - 72
10. การออกแบบและสร้างชุดหัวพ่นในท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำสำหรับการเกษตร
THE DESIGN AND FABRICATION OF EJECTOR IN THE SUCTION PIPE
OF AGRICULTURE WATER PUMP
73 - 80
11.

การศึกษาและออกแบบเครื่องคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
A Study and Design of Seasoning Powder Mixer for Fried Seabass Skins

81 - 88
12. การเพิ่มผลผลิตน้ำตาลจากชานอ้อยโดยการย่อยสลายด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำร่วมกับกรดอะซิติก
ENHANCING SUGAR PRODUCTION FROM BAGASSE BY STEAM EXPLOSION WITH ACETIC ACID DIGESTION
89 - 96
13. คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้า ก่อนคั่วและหลังคั่ว
Physical property of Robusta green coffee beans before and after roasting
97 - 104
14. การศึกษาและประเมินประสิทธิผลการนำระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาใช้ในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
The Study and Effectiveness Evaluation for the Implement of the Quality Management System and Food Safety System in a Plastic Packaging Factory
105 - 112
15. การจำลองพฤติกรรมคลื่นทะเลแบบ 2 มิติ
Two-dimensional Numerical Simulation of Ocean Wave Behavior
113 - 120
16. การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ำแนวตั้งแบบลดแรงเสียดทาน:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพใบพัด
Performance Testing of a Vertical Axis Water Turbine with Friction Reduction: Blade Performance Comparison
121 - 128
17. การประยุกต์ใช้วิธีอินฟอร์เมชั่นเกนในการเลือกตัวแปรสำหรับการประมาณค่าการใช้กระดาษภายในแผนกผู้โดยสารด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
Estimate Paper Usage within Airlines Passenger Service Department by Using Artificial Neural Networks
129 - 136
18. วงจรกรองความถี่อันดับสูงทำงานในโหมดกระแสที่ถูกสร้างจากวงจรอินทิเกรเตอร์แบบขยายผลต่างเสมือน
A high order current mode filter using pseudo differential integrators
137 - 144
19. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์บนฝ่ามือ
ด้วยเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์
Design and Development of Palm Braille Display with Piezoelectric Transducer
145 - 154
20. ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงมหาดไทย 155 - 161
21. การศึกษาผลกระทบต่อระบบเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับไฟร์วอลล์
A study of Using Proxy Firewall in Network of Engineering Faculty at Kamphaeng Saen.
162 - 169
22. ระบบประชุมทางไกลสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
CPE@KPS Video Conference System
170 - 179
23. การหาค่าน้ำหนักของเส้นทางที่คุ้มค่าที่สุดในโครงข่ายโอเอสพีเอฟด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น
OSPF weight optimization by linear programming method
180 - 186
24. การศึกษาการใช้น้ำยางพาราในการหล่อเย็นชิ้นงานกลึง
Study on the Usage of Rubber Latex as Coolant in Lathe Process
187 - 193
25. การออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกที่ควบคุมอุณหภูมิโดยวงจรรีเลย์
Design and Construction of Batik Painting Table with Temperature Controlled by Relay Circuit
194 - 199
26. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านพักอาศัยแบบไร้สายที่ใช้โมดูลสื่อสารซิกบีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Resident House Wireless Security System Using Zigbee Communication Module Controlled by Microcontroller
200 - 205
27. กลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดของระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
Operation Strategies for Maximizing Electrical Output of Cogeneration System in a Pulp Mill
206 - 213
28. การศึกษาอิทธิพลของการแปรพารามิเตอร์การกัดเจาะด้วยไฟฟ้าต่อคุณภาพของเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11
A study of Influence of Parameters on work Proportion of EDM processing SKD11
214 - 221
29. การกำจัดแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ในอากาศด้วยแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติก
Removal of Staphylococcus epidermidis Using Photocatalytic Air Purifier Sheet
222 - 228
30. การศึกษาหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมในด้านการประหยัดพลังงานของเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
Optimization for energy saving of bag filter in cement industry
229 - 237
31. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการผลิตสินค้าบกพร่องในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (GLM)
Risk Factors for Defective Products in Autoparts Factory Using Generalized Linear Model (GLM)
238 - 246
32. การศึกษาอิทธิพลของรัศมีและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกรีดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานรูปถ้วยอลูมิเนียมด้วยกระบวนการหมุนขึ้นรูป
A study of influences of the radius and rolling paths of the spinning roller on part qualities of an aluminum cup produced by a spinning process
247 - 255
33. การปรับปรุงกระการผลิตด้วยการใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการกรณีศึกษา โรงงานผลิตรองเท้าแบบฉีด
ProcessesImprovement by Implementing IE Techniques A Case Study of Shoes Injection Industry
256 - 266
34. อิทธิพลของการอบอ่อนหลังการเชื่อมด้วยความเสียดทานเหล็ก AISI 1045
INFLUENCE OF ANNEALING AFTER FRICTIONWELDING AISI 1045 STEEL
267 - 274
35. การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบแม่พิมพ์สปินนิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปแผ่นอะลูมิเนียมด้วยกระบวนการสปินนิ่ง
The Study of Influence of Mandrel Speed on Forming an aluminum Sheet with Spinning Process
275 - 283
36. การศึกษาอิทธิพลรัศมีแม่สปินนิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปถ้วยอะลูมิเนียมด้วยกระบวนการสปินนิ่ง
The Study of Influence of Mandrel Radius on Forming an aluminum cup with Spinning Process
284 - 290
37. อิทธิพลของการอบอ่อนที่มีผลต่อการเชื่อมเหล็ก AISI 1045 ด้วยแรงเสียดทาน
The influence ofthe annealingeffectontheAISI 1045 steelbyfrictionWelding
291 - 297
38. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรพารามิเตอร์ต่อการเชื่อมความต้านทานแบบจุดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเกรด AISI 1010กรณีศึกษาการเชื่อมแบบต่อเกย3 ชั้น
A Study of Influenced of Resistance Spot Welding Parameters on Properties of Carbon Steel AISI 1010 :Three Layers Overlap Joint.
298 - 307
39. การศึกษาสมบัติการไหลและการจำลองพฤติกรรมการไหลของยางคอมพาวนด์ภายในช่องทางการไหลขนาดเล็ก
An Investigation on Rheological Behavior and Flow Simulation of Non-filled Rubber Compound within Micro channel
308 - 316
ขึ้นด้านบน