หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำ
ไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of A Series of Skill Drills for Reading and Writing of Irregularly- Spelled Thai Words for Prathom Seuksa 3 (Grade 3 equivalent) Pupils
1473 - 1483
2. การพัฒนาชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง กรด–เบส 1
สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
A Development of Analytical Thinking Drill Package Emphasizing 7-E Learning Cycle on The Topic “Acid–Base1” for Matthayomsueksa 5 Students
1484 - 1492
3. การศึกษาพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีปรับแนวตั้ง
ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
A study of Students’ Science Ability Growth Using Vertical Equating
in line of IRT Theory
1493 - 1499
4. ผลของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
The Effect of Management Model in Enhancing Learning Achievement of Prathomsuksa 6 students in Saraburi Primary Educational Service Area Office 2
1500 - 1508
5. ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยสอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Learning Outcomes of Management Achievement by Insertion Sufficiency Economy in English for Communication Subject for Prathomsuksa 6 Students
1509 - 1516
6. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบท เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The development of context-based learning activity in projectile motion to develop the conceptual understanding and ability to apply knowledge in daily lives for student in Mathayomsuaksa IV
1517 - 1524
7. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
The Study of Mathematics’ Achievement “Fractions”
by Using Mathematical Skills Exercises for Mattayomsuksa 1 Students
in Mathematical Genius Program (GIFTED MATH) in Benjamarachutit School, Ratchaburi
1525 - 1530
8. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A Model for Developing the Behavior in Learner- Centered Instruction for Pre-Service
1531 - 1538
9. ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Effects of 5E Inquiry Process with Concept Mapping Technique in Learning Electrochemistry on Matthayomsueksa 5 Students’ Analytical Thinking Ability
and Achivement
1539 - 1546
10. พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
SEXUAL BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS FIELD OF
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION YEAR 1 TO 3 ACADEMIC YEAR 2010 FACULTY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT SCIENCES
KASETSART UNIVERSITY KAMPHAENGSAEN CAMPUS
1547 - 1554
11. การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง

A Study of Physical Fitness among Prathom- Sueksa-5 Pupils in Baan Kooha Sawan Municipality School, Phatthalung Province
1555 - 1564
12. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง เรื่องน้ำฟ้าสำหรับนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Development of the e-Learning Courseware Media on Precipitation for Animal Sciences and Agricultural Technology students, Silpakorn University
1565 - 1571
13. การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรมแบบจำลองสถานการณ์
ในรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Development of Programming Design Learning Package through Flowchart Simulation Program in Introduction to Programming Course for Eleventh Grade Students
1572 - 1581
14. การสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาที่ส่งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
The Use of Field Trip Study Methods Effect on Thai Culture Awareness and Learning Achievement for Students in the Program of Information Technology,
Suan Dusit Rajabhat University
1582 - 1590
15. การสร้างและใช้สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตสัตว์
วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง

The Creation and Application of Multimedia Based Learning approach to the brain
on Science “Animal Life”, for Secondary educational students in year 2 at Sa-nguan Ying School.
1591 - 1599
16. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Problems and Needs for Educational Technology and Innovation Development in Private Vocational Schools in Hat Yai District, Songkhla Province
1600 - 1607
17. การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่ สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ
Development of Knowledge Transmission Activities about Rice from Adults to Youth at Don-Tao-It village
1608 - 1619
18. การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
An Analysis on Multistage Factors Affecting the Eager to learn Attributes of Prathom Suksa 6 Hill-tribe Students from Schools under the Office of Chiangrai Education Services Area 3
1620 - 1627
19. การนำเสนอรูปแบบการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้สาขาแม่พิมพ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จากสภาพการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Proposal for Learning Network Management for Mold & Die Department at Samut Songkhram Technical College based on the Learning Network Management of Central Technical College
under the Office of Vocational Education Commission
1628 - 1634
20. การพัฒนาตัวชี้วัดลักษณะครูที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Developing Indicators Of Lifelong Learning Teacher Traits
1635 - 1642
21. การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
The Study of Efficiency and Preparedness in Management of Bachelor of Education Program in Learning Management
1643 - 1653
22. การพัฒนาหลักสูตรชุมชนเรื่อง “ข้าว” สำหรับเยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ
The Development of Community Curriculum on “Rice” for Youths at Don-Tao-It Village
1654 - 1663
23. การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี
The Development of Participatory Learning Network for Conservation of Indigenous
1664 - 1672
24. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ
ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสำเร็จในอาชีพ ของพนักงานบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Personality, Work value, and Organizational Climate as Factors Affecting Perception of Career Success of Airport Authority of Thailand (Public) Co.,Ltd. Staff
1673 - 1680
25. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
The development of a training course for the operations of quality assurance
in vocational colleges in the east region and Bangkok
1681 - 1690
ขึ้นด้านบน