หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers
Parentage Testing in Thai - Swamp Buffaloes by Microsatellite Markers
1358 - 1365
2. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าแห้งและหญ้าแพงโกล่าอัดเม็ดที่อายุการตัดต่างๆ
ในแพะ
Nutritive value evaluation of Digitaria eriantha hay and pellets at different regrowth intervals consumed in goats
1366 - 1373
3. ผลของการเสริม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC)
ต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร
Effect of Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) Supplementation
on Boar Semen Quality
1374 - 1381
4. ผลของความเร็วและเวลาในการปั่นแยกเซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพอสุจิในน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง
Effect of speed and time of centrifugation for seminal plasma separation on sperm quality
in frozen goat semen
1382 - 1387
5. การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันรำข้าวดิบในอาหารสุกร ระยะ 20–100 กิโลกรัม
Study of Crude Palm Oil and Crude Rice Bran Oil Ratio in 20-100 Kg Pig Diets
1388 - 1396
6. ระยะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ Perna viridis (Linnaeus, 1758) ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม
Reproductive stages of the green mussel, Perna viridis (Linnaeus, 1758) in Pattani bay, Pattani province during May – August
1397 - 1404
ขึ้นด้านบน