หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Factors Related to the Agricultural Extension Practice of Village Agricultural Volunteers
in Photharam District, Ratchaburi Province
1321 - 1332
2. ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครปฐมกับระดับโคลีนเอสเตอเรส
Relationships of Farmer’s Behaviors and Practices in Using the Chemical in Bangkok and Nakhon Pathom Areas with Cholinesterase Level
1333 - 1341
3. ความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
Strength of Community’s Spa and Thai Traditional Massage Business
in Chiang Mai
1342 - 1349
4. ผลของสารสกัดจากเมล็ดและใบสะเดาไทยต่อการตายของลูกน้ำยุงลายบ้าน
Effect of Thai Neem Seed and Leaf Extracts on Mortality of Aedes aegypti (L.) Larvae
1350 - 1357
ขึ้นด้านบน