สาส์น จากประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการฯ    |    คำนำ    |    คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ


ผลงานภาคบรรยาย (Oral Section)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Section)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์