หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. แบบจำลองเชิงตัวเลขของการสั่นของเส้นลวดในแนวดิ่ง
Numerical Simulation of Suspended String Vibration
1486 - 1491
2. การศึกษาบางอย่างเพิ่มเติมสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปา
Some Further Study Based on the Cohen's Kappa Statistic
1492 - 1496
3. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือข่ายประสาท
Mathematical Model of Traveling Wave Front Solutions in Neural Network
1497 - 1505
4. ความไวและความถูกต้องของเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในน้ำทะเล
Sensitivity and Validity of Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus in Sea Water
1506 - 1516
5. การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการทำปุ๋ยหมัก
Selection of Bacteria for the Production of Compost Inoculum
1517 - 1522
6. ผลของความชื้นและความลึกของกองปุ๋ยหมักจำลองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก
Effect of Moisture and Depth of Pilot-scale Compost on Greenhouse Gas Production
1523 - 1529
7. การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถใช้น้ำตาลหายาก
Screening of Rare Sugars Utilizing Bacteria
1530 - 1537
8. การกักเก็บคาร์บอนในป่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย
Carbon Sequestration in Forests in Chang Island National Park, Trat Province, Thailand
1538 - 1545
9. การออกแบบระบบสารสนเทศในรายวิชาอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Information System Design in Human Computer Interaction Course
1546 - 1550
10. ความหลากหลายของอาร์เคียในบ่อน้ำร้อนเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย
Diversity of Archaea in the Betong Hot Spring, Yala Province, Thailand
1551 - 1557
11. ผลของสูตรและอัตราของปุ๋ยเคมีเหลวแขวนลอยที่ให้ในระบบน้ำต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุอาหารในใบ และผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
Effects of Analysis Grades and Rates of Suspension Fertilizer in Fertigation System on Yield and Nutrient Concentration in Leaf and Fruit of Mandarin Orange (Citrus reticulata Blanco) cv. 'Sai Namphueng'
1558 - 1569
12. อิทธิพลของชนิดเคลย์ที่มีผลต่อสมบัติต้านการซึมผ่านแก๊สในยางธรรมชาติ
Effects of Clay Types on Gas Barrier Properties of Natural Rubber
1570 - 1577
13. การศึกษาสมบัติเชิงกลของไม้พลาสติกจากพอลิโพรพิลีน และเศษไม้จากปาล์มน้ำมัน:เส้นใยทะลายปาล์มเปล่า และเส้นใยทางใบ
Mechanical and Morphological Studies of Wood Plastic Composites (WPC) made from Polypropylene (PP) and Waste Oil Palm Fibers: Empty Fruit Bunch Fibers (EFBF) and Frond Fibers (FF)
1578 - 1585
14. การประยุกต์ใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหลจำลองในการทำนายปรากฏการณ์การถ่ายโอนในห้องเผาไหม้ของก๊าซ
Application of Computer Fluid Dynamics (CFD) to Predict Transport Phenomena in Gaseous Combustion Chambers
1586 - 1593
15. การคัดเลือกเชื้อรา Rhizopus spp. ที่สามารถย่อยแป้งมันสำปะหลังจากตัวอย่างมันสำปะหลังตากแห้งและดิน
Screening of Rhizopus spp. that have Ablity to Hydrolyze Cassava Starch from Cassava Solid Waste and Soil
1594 - 1600
ขึ้นด้านบน