หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของการพักแบบไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับการใช้ความเย็น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ และการเดินจงกรม ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการรับรู้ความเหนื่อย ภายหลังการวิ่งบนลู่วิ่ง 30 นาที
Effect of Passive Rest Combine with Cooling Treatment, Static Stretching and Walking Meditation on Heart Rate and Rating Perceived Exertion after 30 Minute of Treadmill Running
1454 - 1462
2. คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Quality of Working Life among Health Personnel in three Bordered Provinces of Southern Thailand
1463 - 1468
3. พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Pesticide Use Behaviors of Agriculturists at Laem Tanot Sub-District, Khuankhanun District, Phatthalung Province
1469 - 1479
4. การจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
The Management and Plan Participation Program on Avian Influenza Prevention in Tumbon Kradien, Distric of Trakarnphutphon, Ubon Ratchathani Province
1480 - 1485
ขึ้นด้านบน