หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การวิเคราะห์เสถียรภาพของผลผลิตอ้อยพันธุ์กำแพงแสนโดยวิธี AMMI
Stability Analysis in Cane Yield of Kamphaeng Saen Sugarcane Varieties by AMMI Method
1231 - 1236
2. การวิเคราะห์เส้นทางและการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตบางประการของถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
Path Analysis and Estimation of Inheritances on some Agricultural Characteristics, Yield and Yield Components in Yard Long Bean (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
1237 - 1245
3. การเปรียบเทียบสายพันธุ์ลูกผสมถั่วฝักยาวไร้ค้าง
Yield Comparison of Dwarf Yard Long Bean Lines
1246 - 1253
4. การศึกษาวิธีการเตรียมดินและวิธีการเขตกรรมในการปลูกอ้อยปลายฝน
Study on Land Preparation and Cultivation Methods for Cane Planting in Late Rainy Season
1254 - 1261
5. การเปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืชในการผลิตอ้อยอินทรีย์
Comparison of Fertilizer Application and Weed Control Methods for Organic Sugarcane Production
1262 - 1267
6. ผลของ Soil mate ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของมะเขือเทศ
Effects of Soil Mate on Plant Growth and Nutrients Content in Tomato
1268 - 1274
7. การผลิตต้นกล้าฝรั่ง 'แป้นสีทอง' ร่วมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus colossus Heim.) ในสภาพปลอดเชื้อ
In Vitro Production of Guava 'Paen Seethong' Seedlings using Bolete (Boletus colossus Heim.) Culture
1275 - 1282
8. สถานภาพการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2552
Selling Status of Fruit Crop Planting Materials at Kaset Kamphaeng Saen Fair 2009
1283 - 1292
9. ผลของการเสียบยอดต่อการเจริญเติบโตและการติดผลของสบู่ดำ
Effect of Grafting on Growth and Fruit Set of Jatropha (Jatropha curcas L.)
1293 - 1297
10. การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งรากบัวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เค้ก
Functional Properties of Lotus Rhizome Flour and Application as a Cake
1298 - 1304
11. คุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์งาที่มีผลมาจากฤดูปลูก พันธุ์และอายุเก็บเกี่ยว
Seed Quality and Chemical Component of Sesame Seed as Affected by Season, Varieties and Harvesting Time
1305 - 1316
12. ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์งา
Effects of Storage Condition on Sesame Seed Quality
1317 - 1328
13. ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในสภาพการเก็บรักษาแตกต่างกัน
Seed Storability of Sweet Corn under Different Storage Conditions
1329 - 1336
ขึ้นด้านบน