หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. จุดมุ่งหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Students' Goals of Life after Graduating from Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla
1631 - 1636
2. เจตคติต่อความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการสมรสของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Attitudes toward Sex Relation before Marriage of Students in Rajamangala University of Technology Srivijaya
1637 - 1644
3. การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีของการลดปัญหาการออกกลางคันของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างปีการศึกษา 2549-2553
Good Practice for Reducing the Dropout of Students from Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus between 2006-2010 Academic Year
1645 - 1653
4. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : มิติแห่งการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy of His Majesty the King: Dimension of Application
1654 - 1661
5. รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการในฐานะผู้ประกอบการสังคม: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเทียนฟ้า
Format and Strategy of Social Entrepreneurship: Tienfah Hospital Study
1662 - 1669
6. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี
Opinions of Tourists Towards the Tourism Managerial Administration of Khao Nang Phanthurat Forest Park, Phetchaburi Province
1670 - 1675
7. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงในสายการผลิต กรณีศึกษา: โรงงานทอผ้า A
Factors Affecting the Decision to Resign of Female Employees in the Production Line A Case Study: Textile Factory A
1676 - 1684
ขึ้นด้านบน