หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การพัฒนาแบบจำลองระบบท่อ
Pipe Network Model Development
1374 - 1383
2. ผลของการบรรจุถุงสุญญากาศต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส้มปลาชะโด
Effects of Vacuum Packing Bags on Quality of Fermented Sour Fish Sausage
1384 - 1392
3. คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานดินขาวที่ผสมด้วยกลวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่น
Engineering Properties of Kaolin Interlocking Blocks mixed by Polymerization Technique
1393 - 1401
4. คุณสมบัติของซีเมนต์บล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
The Properties of Cement Block Mixed with the Oil Palm Ashes
1402 - 1410
5. การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินบางปะหัน ดินขาว ทราย และขี้เลื่อย
Development Refactory Brick 1,300 Degrees Celsius from Bangpahun Clay, Clay, Sand and Wood Sawdust
1411 - 1418
6. ระบบฐานข้อมูลซื้อขายอาหารสัตว์ กรณีศึกษา ร้านบัวคำเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู
Database Transaction Feed A Case Study of The Agricultural Buanong Bua Lam Phu Province
1419 - 1425
ขึ้นด้านบน