หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับในจังหวัดเชียงใหม่
Jewelry Designer Occupation in Chiang Mai Province
1426 - 1433
2. สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
A State of Learning Experience for the Preschool Children using Thai as Second Language and Tendency of Bilingual Multimedia Development: Case Study of Pattani Province
1434 - 1443
3. แนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
Mobilize Resources for Development of Educational Administration School under Kamphaengphet Education Area I
1444 - 1453
ขึ้นด้านบน