หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ฤทธิ์ของน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) ต่อเห็บโค (Boophilus spp.)
Activity of Eucalyptus (Eucalyptus melliodora) Wood Vinegar Against Cattle Ticks (Boophilus spp.)
1337 - 1342
2. การเปรียบเทียบความกำหนัดและคุณภาพน้ำเชื้อของโคกำแพงแสนกับโคพื้นเมืองไทย
Comparative Libido and Semen Quality of Kamphaeng Saen Beef Cattle and Thai Native Cattle
1343 - 1349
3. การเลี้ยงปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) ร่วมกับการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic Root Floating Technique
The Culture of Red Tilapia (Oreochromis niloticus) together with Vegetable in Dynami Root Floating Technique (DRFT)
1350 - 1357
4. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางช่องคลอดในช่วงวงรอบการเป็นสัดของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
Changes in Vaginal Temperature during the Estrous Cycle of Kamphaeng Saen Beef Cattle
1358 - 1364
5. การโคลนและการแสดงออกของรีโปรตีนคอมบิแนนท์เฮกซอนของเชื้อฟาล์ว อะดีโนไวรัส ซีโรไทป์ 2 ในระบบอีโคไล
Cloning and Expression of Recombinant Hexon Protein from Fowl Adenovirus Serotype 2 in Escherichia coli System
1365 - 1373
ขึ้นด้านบน