หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Factors Towards Receiving the Certificates on Good Agricultural Practice of Vegetable Growers in Photharam District, Ratchaburi Province
1601 - 1613
2. การพัฒนาการแปรรูปลำไยตามมาตรฐานอาหารและยาของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Development of Longan Processing Following Thai Food and Drug Administration Standards of Ban San Pa Hiang Community Enterprises Network Makhueajae Sub-district, Muang District, Lamphun Province
1614 - 1622
3. ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของถั่วพู
Effect of Temperatures and Coating Material on Quality of Winged Bean
1623 - 1630
ขึ้นด้านบน