หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกาย การรับรู้รูปร่าง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
Relationships between Body Mass Index, Body Perception and Physical Activity of Children in Upper-North Eastern Region of Thailand
613 - 622
2. ผลของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอน
Effect of Sleep Loss and Intensive Training upon Reaction Time and Sleeepiness
623 - 630
3. การพัฒนาเกมส์ฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุผ่านโปรแกรมประยุกต์เว็บเพื่อฟื้นฟูความจำและส่งเสริมสุขภาพจิต
Development of Brain Exercises Game for Elder using Web Application for Memory Rehabilitation and Mental Health
631 - 638
4. ตำแหน่งการนั่งพายเรือที่เหมาะสมที่สุดในนักกีฬาทีมชาติไทยประเภท 4 คนพายเดี่ยว
Optimum Men's Four Rower Position of Thailand National Team
639 - 645
5. การจำลองการพายเรือกรรเชียงประเภทสองคนพายคู่ด้วยมุมที่เหมือนและแตกต่างกัน
Simulation of Double Sculling between Symmetry and Asymmetry Oars Angle
646 - 653
6. การทดสอบความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ใหญ่ตอนต้นเพศชายโดยการลุกขึ้นยืนจากนั่งด้วยขาข้างเดียว: การศึกษาในเบื้องต้น
A One-Leg Sit-to-Stand Test for the Measurement of Leg Muscle Strength and Endurance in Young Adult Males: Pilot study
654 - 660
7. คุณภาพของขนมจีนเสริมกรดโฟลิกและความคงตัวของกรดโฟลิกในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษาขนมจีน
Quality of Folic Acid Fortified Traditional Thai Noodle (Khanom-jeen) and the Stability of Folic Acid During its Production and Storage
661 - 669
ขึ้นด้านบน