หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมโดยใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมัน
Breeding of Baby Corn (Zea mays L.) Hybrids using Male Sterility
1 - 12
2. ความดีเด่นของลูกผสมเปอร์เซ็นต์น้ำมัน และปริมาอัลฟาโทโคฟีรอลในทานตะวันลูกผสม
Heterosis of Oil Percentage and Alpha - Tocopherol Conent and in F1 Hybrid Sunflower
13 - 20
3. เปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม์ไฟเตส ปริมาณไฟเตท และอนินทรีย์ฟอสฟอรัสในข้าวโพดลูกผสมงอก 2 พันธุ์ (สุวรรณ 3 และแปซิฟิก 999)
Comparison of Phytase Activity, Content of Phytate and Inorganic Phosphorus in Two Hybrid Varieties (Suwan 3 and Pacific 999) of Germinated Maize (Zea mays L.)
21 - 30
4. ชีววิทยาของหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย
Biology of the Coconut Black-Headed Caterpillar, Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) and its Natural Enemies in Thailand
31 - 37
5. ผลของการใช้สารปรับปรุงดินต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีบางประการของดิน
Effect of Soil Conditioners on some Physical and Chemical Properties of Soil
38 - 45
6. การหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ส.ป.ป. ลาว
Finding the Suitable Area for Efficient Major Economic Crops in Viengphoukha District Luangnamtha Province, Lao PDR
46 - 60
7. ผลของการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุ้ง
Effects of Squid Processing Waste Management on Growth and Yield of Choy Sum Chinese Mustard
61 - 68
8. ศึกษาตำแหน่งการแพร่กระจายและสมบัติทางเคมีของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
The Study on Spatial Distribution and Chemical Properties of Salt Affected Soils in Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province
69 - 76
9. ผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนของหญ้ารูซี่ ที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในระดับต่างๆ
Yield, Chemical Composition and Nitrogen use Efficiency of Brachiaria ruziziensis received Different Levels of Nitrogen Fertilizer
77 - 83
ขึ้นด้านบน