หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
Gender Mainstreaming in Kasetsart University, Bangkean and Kamphaeng Saen Campus
898 - 903
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานบริษัท ดำรงค์ศิลป์ ซัพพลายส์ จำกัด
Factors Related to Stress of Employees of Damrongsilp Supplies Company Limited
904 - 909
3. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าและยี่ห้อยามาฮ่าของนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครปฐม
The Study Factors that Influence Satisfaction Related to Using Motorcycle Brands Honda and Yamaha of Higher Educational Learners in Nakornphrathom Province
910 - 917
4. ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Organizational Factors Affecting Faculty of Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Education Quality Assurance
918 - 924
5. อิทธิพลของความรู้ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสหกรณ์ และชุมชนบ้านชายทะเล ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
The Influence of Knowledge on the Involvement of Local Communities in the Conservation of Mangroves Bann-Sahakorn and Baan-Chaytalay, Samutsakhon Province
925 - 929
6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะร้องเรียนปัญหาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผ่านสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
Factors affecting Intention to Complain Problems in Using Internet Service among Consumers in Bangkok through Telecommunications Consumer Protection Institute
930 - 939
7. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Political Information Perception and Political Participation by Undergraduate Students Majoring in Physical and Sport in Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
940 - 949
8. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Participation of Local Community in the Wild Elephant Conservation at Kuiburi National Park, Prachuapkhirikhan Province
950 - 955
9. การเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
Preparations for Staff Members to be Working Overseas
956 - 963
10. แบบจำลองความสัมพันธ์ของปัจจัยที่สร้างการยอมรับภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้สูงอายุ
Relationship Modeling of Acceptance Factors of a Multicultural Soceity After Using a Social Website Among the Elderly
964 - 968
11. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการขายสินทรัพย์
Privatization Through Asset Sales
969 - 979
12. เรื่องเล่า อาหาร และความทรงจำ: ประวัติศาสตร์หญิงชาวจีนอพยพใน รอยวสันต์
Food and Memory: The History of Chinese Migrant women in A Walk through Spring
980 - 987
13. การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลต่อชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา: ชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา
The Study of Coastal Erosion Problems Affecting to Local Community Case Study: Kao Seng Community
988 - 992
14. ผลกระทบของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Impacts of Game Online Playing Behavior among Undergraduate Students in Bangkok
993 - 1004
15. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Behavior and Satisfaction Affecting Loyalty of Using Government Savings Bank, Kratumban Branch, Samut Sakhon Province
1005 - 1012
16. ประสบการณ์ชีวิตมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน กรณีศึกษา: เชิงปรากฏการณ์วิทยาในจังหวัดอุบลราชธานี
Lived Experiences of Unplanned Teenage Mothers: A Phenomenological Study in Ubon Ratchathani Province
1013 - 1020
17. อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
Influences of Online Social Marketing Communication on Reducing Alcohol Consumption among Undergraduate Students in Bangkok
1021 - 1031
18. คุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร คุณภาพบริการและความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ้ำสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง 1032 - 1041
19. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
The Factors that Effect to Provincial Electricity Authority Prepaid Electric Meter Customer's Satisfaction
1042 - 1050
20. ทัศนคติและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
The Attitudes and Quality of Life in the Industrial Community Case Study: Sam Phram District, Nakhorn Pathom Province
1051 - 1058
21. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัทขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม A
Study on the Relationship between Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior A Case Study: Industrial Component Parts Company A
1059 - 1067
22. กระบวนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Public Relations Process Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
1068 - 1072
23. การวิเคราะห์การปรากฏร่วมระหว่างคำกับหน่วยคำแปลงเป็นนาม "การ" และ "ความ"
An Analysis of Co-Occurence Between Words and the Nominalizations /kaan/ and /khwaam/
1073 - 1080
24. ความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจำปีเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่
The Belief and the Method of Practice Concerning the Relics for the Year of Birth for the Buddhists in Prae Province
1081 - 1087
25. การศึกษาผลการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
A Study on the Effects of Training English Teachers at Suphanburi Province by Utilizing School-Based Training
1088 - 1091
26. อนุภาคกับตัวละครเอกในนวนิยายชุดเซ็นจูรี ของเปียร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ
Motifs and the Main Protagonists in Century by Pierdomenico Baccalario
1092 - 1096
27. การสำรวจข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ประจำปี 2553
A Survey and Developing of Industry Science and Technology Research, Development and Innovation Data-base in the West of Thailand Area in 2553
1097 - 1104
28. โมเดลแสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการของโรงแรมในกลุ่มจังหวัดทะเลอันดามันต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
The Model Regarding the Effects of Hotel Service Quality on Tourist's Loyalty in the Andaman Sea Provinces
1105 - 1114
29. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อสัญญาเช่าที่พักอาศัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Influencing the Decision to Lease Accommodation of Industrial Employees in Bangnumjued Sub-District, Samutsakhon Province
1115 - 1122
30. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing the Decision to Purchase Goods from Local Retailers in Bangkok Province
1123 - 1128
31. ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีไทย-อินเดีย ในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
The Impact of Free Trade Agreement between Thailand and India on Gems and Jewelry Goods of Thailand
1129 - 1137
32. ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry) ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Factor that Affects the Dcision to Buy Rice, Riceberry in Bangkok Area
1138 - 1145
33. การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว CICADA อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Behaviour and Marketing Mixes Factor Affecting to Using Services the Tourist Attraction of CICADA Amphur Huahin Prachuap Khiri Khan The Case Study of Thai Tourist
1146 - 1153
34. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
Macroeconomic Factors Affecting on the Foreign Direct Investment in Asean
1154 - 1162
35. อิทธิพลของสินเชื่อเกษตรต่อการเสริมสร้างศักยภาพของแม่บ้านเกษตรกร
An Influence of Agriculture Credit on Housewife Empowerment
1163 - 1171
36. ผลกระทบของกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินที่มีต่อกำไรภาคเอกชน
The Impacts of the Monetary Policy Transmission Mechanism on Private Sector Profit
1172 - 1179
37. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่
Logistics and Supply Chain Management for Oil Palm Industry in Krabi Province
1180 - 1189
38. ปัจจัยที่กำหนดการเคลื่อนไหวหุ้นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Factors Affecting Movement of Energy Stock Price of Stock Exchange of Thailand
1190 - 1197
39. การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
A Needs Assessment in Business Administration Training of Small and Medium Enterprise Entrepreneurs in Lower Central Thailand
1198 - 1205
40. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มาใช้บริการบ้านรักสุขภาพ (Nutrition club) ฝั่งธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
The Factors that Influence the Behavior of the Service and Overall Satisfaction of Customers Use Home Health Services (Nutrition club) Thonburi Side of Bangkok
1206 - 1213
41. แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุนของงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Operation Risk Management in Budgeting Management, Architecture and Engineering Department of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital
1214 - 1222
42. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ผลิตรายย่อยในประเทศไทย
Cost and Benefit Analysis of Small Orchid Farming Investment in Thailand
1223 - 1230
ขึ้นด้านบน