หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การบริหารระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
Management Information Systems Necessary for Educational Development Quality of Schools under the Education Office Area of Chainat, Singburi and Angthong
397 - 404
2. ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้นำชุมชนจังหวัดอ่างทอง
Participatory Need in Basic Education Management of Community Leaders in Angthong Province
405 - 413
3. การศึกษาระดับความสุขในการทำงานตามทรรศนะของบุคลากรกรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Study of Workplace Happiness Level in the View of Employees : A Case of Thai Plastic Bags Industry, Sam Phran District, Nakhon Pathom
414 - 422
4. การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผู้บริหารและครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
Collaboration more Effectively in the PDCA of Administrators and Teachers of Schools under the Education Office Area of Angthong
423 - 433
5. การรับรู้และความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Perceptions and Expectations of Community Towards the Role of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus in Academic Services
434 - 443
6. แนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่เปิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
The Guidelines for Teachers Development of Professional Standard Criteras of Maepern Group School the Office of Nakornsawan Educational Service Area 2
444 - 451
7. การศึกษาค่านิยมในการคบคนรักของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
The Value of Having Love as "The Lovers" of University Student Case Study in Kasetsart University Kamphaeng Sean Campus
452 - 460
8. แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
The Approach for Public Relation Administration in the Extended Education Opportunity School Under the Office of Nakhon Sawan Educational Service Area Office 3
461 - 469
9. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
The Development of the Evaluating Criteria for the Satisfaction Toward the Staffs at the Secretary Office, Faculty of Education and Development Sciences
470 - 476
10. การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาดินและแหล่งน้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยกับจัดการเรียนรู้ตามแนวของ สสวท.
A Comparision of Learning Outcomes on the topic of "Soil and Water Development" The Science Learning Area of Mathayomsuksa 2 students Between Using Research-Based Instruction Approach and The Institute of Teaching Science and Technology Approach (IPST)
477 - 485
11. การใช้หลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อ่างทอง และอุทัยธานี
Using the Ethics of Management Education Executive Education based on Feedback of Educational Personnel under the Office of Education Area Primary Chainat Angthong and Uthaithani
486 - 496
12. การพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of Multimedia Package on Digestion Biology Science Department for Mathayomsuksa 4 Students
497 - 506
13. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญาที่มีต่อพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมของนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
The Effects of the Psycho-Intellectual Learning Activities Arrangement on Social, Emotional, Cognitive and Physical Development of Kindergarten Students of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus, Educational Research and Development Center
507 - 514
14. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
The Guideline for Academic Administration of Educational in Taphanhin Municipal School, Phichit Province
515 - 521
15. การเพิ่มความสามารถในการเข้าสังคมให้กับนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านยูบิควิตัสเกม
Increasing Student's Social Competence using Ubiquitous Game-based Learning
522 - 528
16. ความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
The Expectations of Students from the Crop Productiong Technology Program on Learning Fundamental Physics Blended Learning Course
529 - 536
17. ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Attitude towards Teaching Profession of Undergraduate Students, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
537 - 546
18. แนวทางการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษา โพทะเล 01 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
Academic Affairs Administration Guidelines for Schools in Pho Thale Coordination School Center 01 under the Office of Phichit Educational Service Area Zone 2
547 - 554
19. การวิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาตรีด้านคุณธรรม จริยธรรม
An Analysis of Thailand Qualifications Framework for Bachelor's Degree Level in Moral and Ethics
555 - 560
20. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
The Development of an Instructional Model to Enhance the Knowledge Transfer of Nursing Students
561 - 568
21. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
Factors Affecting Employees' Performance at Child Development Centers in Local Administrative Organizations Area 1: Pathum Thani Province, Nontha Buri Province, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province and Ang Thong Province
569 - 576
22. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
The Operation Trend according to the Children Development Center Standard, the Case Of Local Government, Amphoe Phayuha Khiri, Nakon Sawan Province
577 - 584
23. การบริหารงานการเงินของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานการเงิน สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
Financial Administration of administrators in the Basic School Opinions of Administrators and Financial Teacher under the Education Office Area of Chainat Singburi Angthong
585 - 594
24. การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติต่อวิชาชีพครู ในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
The Integration of Desirable Characteristics and Attitude towards Teaching Profession in Strategies of Learning Management
595 - 603
25. การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครู ในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
The Integration of Teacher Competency in Benchmark of Teaching Profession and Attitude towards Teaching Profession in Strategies of Learning Management by Experiential Learning
604 - 612
ขึ้นด้านบน