หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในสุกรขุน
Effect of Protease Supplementation on Growth Performance and Carcass Quality in Fattening Pigs
84 - 91
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอกในลำดับครอกที่ต่างกันในแม่สุกรลูกผสม
Estimates of Genetic Parameter for Litter Size at Different Parities in Crossbred Sows
92 - 99
3. ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะอนุบาล
Effect of Protease Enzyme Supplementation on Growth Performance of Nursing Pigs
100 - 106
4. ผลของการสลายตัวของคาร์โบไฮเดรทที่แตกต่างกันในกระเพาะรูเมนจากมันสำปะหลังบดและปลายข้าวต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม
Effects of Various Carbohydrates Degradability in the rumen from Ground Cassava and Broken Rice on Growth Performance of Dairy Calves
107 - 115
5. ผลของการทดแทนน้ำนมโคด้วยนมผงเทียมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม
Effects of Replacing Milk with Milk Replacers on Growth Performance of Dairy Calves
116 - 123
6. การศึกษาการใช้รังสีอุลตราไวโอเลตเสริมกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาน้ำนมแพะพร้อมดื่ม
Study of Using Ultraviolet Radiation Synergisted Pasteurization to Extend Drinking Goat Milk's Shelf Life
124 - 131
7. การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไส้เดือน เพอริโอนีกซ์ เอ็กซ์คาวาตัส ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี
DNA Fingerprinting of Earthworm, Perionyx excavates, by Amplified Fragment Length Polymorphisms (AFLP) Technique
132 - 137
8. การใช้กรดโพรพิโอนิคร่วมกับไตรโพลีฟอสเฟตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์
The Using on Propionic Acid and Tripolyphosphate to Improve Feed Production Efficiency
138 - 144
ขึ้นด้านบน