หน้าแรก    |    ภาคบรรยาย    |    ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
Factors Related to the Success of Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers in Sakon Nakhon Province
852 - 862
2. ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
Basic Factors Related the Effectiveness of the Dairy Farmer Cooperative: A Case Study in Member of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative, Limited
863 - 870
3. ความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ของไรโซเบียมถั่วเหลืองที่ต.หนองกุลา จ.พิษณุโลก
Genetic Diversity of Soybean Rhizobia in Nong Kula Subdistrict, Phitsanulok Province
871 - 879
4. เครื่องมือบันทึกต้นทุนการผลิตสับปะรดตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
Record is Tools of Pineapple Production with Good Agricultural Practice
880 - 888
5. การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน
Paddy Drying with Impinging Stream Dryer
889 - 897
ขึ้นด้านบน