ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. สารเชิงซ้อนของคาร์บอนนาโนทูบหลายชั้นฟังชั่นนัลไลซ์กับดีเอ็นเอสำหรับนำส่งยีน
Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotube-Dna Complex for Gene Delivery
1817 - 1822
2. การพัฒนาโซลิดลิปิดนาโนพาร์ทิเคิลของสารกัดบัวบก (เอเชียติก แอซิด) สำหรับนำส่งทางจมูกเพื่อป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์
Development of Centella Asiatica Extracts (Asiatic Acid) Solid Lipid Nanoparticles for Nasal Delivery in Prevention and Tretment of Alzheimer's Disease
1823 - 1830
3. ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์จากหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพในการควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
Efficiency of Microorganisms Isolated from Bio-extract for Plant Diseases Control and Plant Growth Promoting
1831 - 1836
4. ผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
Effect of N2 Flow Rate on the Structure of Chormium Nitride Thin Film Deposited by Reactive DC Magnetron Sputtering
1837 - 1841
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์แบบจำลองในรายวิชาระบบปฏิบัติการ
Data Analysis and Prediction Model in Operating System Course
1842 - 1846
6. การจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้เทคนิค Fuzzy Kernel Hyperball Perceptron
Fuzzy Kernel Hyperball Perceptron Classifiers
1847 - 1853
7. ขบวนการทำซ้ำทั่วไปสำหรับปัญหาอิควิลิเบรียมและปัญหาจุดตรึงของแฟมิลี่อนันต์ของฟังก์ชันนอนเอกแพนซีพ
A General Iterative Method for Equilibrium Problems and Fixed Point Problems of an Infinite Family of Nonexpansive Mappings
1854 - 1860
8. การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายน้ำมันตกค้างโดยชีววิธี
The Selection of Microorganism Isolated from Natural Sources for Degradation of Oil Spoilage
1861 - 1866
9. การมีขอบเขตและคำตอบคาบของระบบสมการแบบอิมพัลส์ไม่เชิงเส้น
Bounded and Periodic Solution of Nonlinear Impulsive Systems
1867 - 1874
10. พิษของสารสกัดหยาบจากสบู่ดำต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชใบแคบบางชนิด
Phytotoxic Activities of Crude Extracted from Physic nuts (Jatropha curcas Linn.) on Germination and Seedling Growth of Some Grasses
1875 - 1880
11. การตั้งสูตรตำรับของยาพ่นจมูกบูเดโซไนด์ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน
Formulation of Budesonide Nasal Spray Suspension
1881 - 1887
12. ผลของอัตราส่วนความยาวแกนฟันต่อความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกันต่อความต้านทานความล้มเหลวในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน
Effect of Different Core Length to Fiber Post Length Ratios on Failure Resistance of Endodontically Treated Teeth
1888 - 1894
13. ความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสมทางทันตกรรมสำหรับเดือยฟันเมื่อเคลือบด้วยซีเมนต์สองชนิด
Corrosion Resistance of Dental Alloys for Posts Covered by Two Different Cements
1895 - 1901
14. การศึกษาวิธีการกำจัดคลอไรด์ไอออนที่ตกค้างในกากขี้เถ้าขาวจากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ
Study on The Method for Removal Residual Chloride Ion in Recovery Boiler Ash from Pulp Paper Industry
1902 - 1910
15. การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานประเมินตนเอง: กรณีตัวอย่างองค์ประกอบที่ 4 งานวิจัย สายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Self-Assessment Report Information System Development: Case Study on 4th Components: Researchs of Computer Department, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Khamphaengsaen
1911 - 1918
16. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทนจากนมภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
Hydrogen and Methane Production from Milk by a Two-stage Anaerobic Digestion Process
1919 - 1924
17. การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน
Screening from Natural Source for Efficient Nitrogen-Fixing Bacteria
1925 - 1930
18. ผลของการจำกัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการดูดซับตะกั่วของไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp.
Effects of Nitrogen and Phosphorus Limitation on Growth and Lead (Pb2+) Bioremoval Capacity of Cyanobacterium Hapalosiphon sp.
1931 - 1938
19. ผลของวัสดุสร้างแกนฟันชนิดต่างๆ ที่มีต่อความต้านทานการแตกในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันและบูรณะด้วยเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใย
Effect of Various Core Build-up Materials on Fracture Resistance in Endodontically Treated Teeth with Fiber Reinforced Composite Post
1939 - 1946
20. ผลของการกลับกองปุ๋ยต่อสมบัติทางกายภาพของปุ๋ยหมักจากชิ้นส่วนพืชที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้
Physical Properties of Compost from Chipped Tree Pruning as Influenced by Pile Turning
1947 - 1957
21. การวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของสารหนูในเส้นผมด้วยวิธี LC-ICP-MS
Determination of Arsenic Speciation Analysis in Hair Extracts by LC-ICP-MS
1958 - 1967
22. การเลี้ยงสาหร่าย Synechococcus sp. ในน้ำสกัดชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน
Cultivation of Synechococcus sp. in Worm tea
1968 - 1974
23. การเตรียมผงสีย้อมจากเปลือกผลมังคุดบนสารดูดซับ
Preration of Dye Powder from Mangosteen Peel on Adsorbent
1975 - 1984
24. การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทยโดยการใช้วิธีการประเมิน UVA
A Study of the Sandwich Materials for Lightweight Structures in Thailand, Utilizing the Use-Value Analysis Methodology
1985 - 1992
25. การวิเคราะห์ความเสถียรของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือข่ายประสาท
Stability Analysis of Traveling Wave Front Solutions in Neural Network
1993 - 1998
26. การประมาณค่าตัวสถิติโคเฮนแคปปา
Approximation of the Cohen's Kappa Statistics
1999 - 2006
27. การศึกษาการปลูกพืชภายในอาคารโดยใช้แสงประดิษฐ์
Study of Growing Indoor Plants using Artificial Light
2007 - 2014
28. การศึกษารูปแบบและวัสดุสำหรับใช้เป็นโครงยึดเกาะแผงไม้เลื้อย
The Study of Pattern and Materials for Vertical Climbing Plants Trellis
2015 - 2022
29. การวิจัยสมรรถนะการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชดูดสารพิษเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร
Carbon dioxide Absorption Performance of Air Pollution Abatement Plants Implicated in Indoor Air Quality Concern
2023 - 2030
30. การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ของแผงกันแดดไม้เลื้อยโดยใช้การประมวลภาพ
Calculating Solar Heat Gain Coefficient of Climber Shading by Image Processing
2031 - 2038
31. ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและต่อต้านโรคพืช
Effects of Plant Growth Promoting Bacteria and Plant Disease Resistance
2039 - 2045