ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีการศึกษา 2552
Health Status of Grade 7 Students in Nakhon Phanom Municipality, Academic Year 2009
2046 - 2055