ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของการถ่ายเรณูด้วยเรณูบางพันธุ์ต่อการติดผลและคุณภาพของผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง
Effect of Hand Pollination with Certain Pollinizers on Fruit Set and Fruit Quality of Java Apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) cv. Phetchsairung
1607 - 1614
2. สารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชเพื่อใช้เป็นสีย้อมโครโมโซม: แหล่งที่มา ความเข้มข้น และโครงสร้างทางเคมี
Anthocyanins Extract from Plants for Staining Chromosome: Sources, Concentration and Chemical Structure
1615 - 1623
3. การประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เป็นส่วนประกอบในครีมบำรุงผิวหน้า
Production of Spirulina platensis and Its Application as an Ingredient in Facial Cream
1624 - 1633
4. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดน้ำตาล ปริมาณน้ำตาล และปริมาณแป้งต่อความหวานของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ต่างๆ
Relationship between Sugars, Sugar Content and Total Starch to Sweetness in Sweet Corn Inbred Lines
1634 - 1641
5. การใช้วัสดุเพาะร่วมกับสารละลายธาตุอาหารสำหรับผลิตต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว
Use of Seedling Medias and Nutrient Solution for Seedling Production of Hom Mali 105 Leaf Juice
1642 - 1649
6. วัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตต้นอ่อนข้าวเจ้าและข้าวสาลีเพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว
Suitable Medias of Rice and Wheat Seedling Production for Leave Juice
1650 - 1657
7. ผลของออกซิเจนความเข้มข้นต่างๆ ในระหว่างการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์เชียงใหม่ 1
Effect of Oxygen Concentration in Storage Atmosphere on Seed Quality of Vegetable Soybean cv. Chiang Mai 1
1658 - 1665
8. การศึกษาประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและปริมาณรงควัตถุของอโกลนีมาใบหลากสี
Study on Photosynthetic Capacity and Pigment Contents of Different Aglaonema Leaf Color Varieties
1666 - 1672
9. ผลของปัจจัยภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นของกล้วยไม้หวาย 'เอียสกุล'
Effects of Climatic Factors on Vegetative Growth and Development of Dendrobium 'Ear Sakul'
1673 - 1680
10. การคัดเลือกแคลลัสอ้อยทนแล้งโดยใช้สาร polyethylene glycol ในสภาพปลอดเชื้อ
In vitro Selection of Drought-tolerance Sugarcane Callus Using polyethylene glycol
1681 - 1688
11. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเร่วหอม
Tissue Culture of Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith
1689 - 1695
12. ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
Effect of Organic and Chemical Fertilizer on Yield and Net Return of Maize Farmers,Tak Fa District, Nakhon Sawan Province
1696 - 1705