ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. ปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Service Marketing Factors Affect to Tourists to Visit Amphawa Floating, Samut Songkhram
2115 - 2120
2. ปัจจัยทางการตลาดบริการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์
Service Marketing Factors Relating to Service using Behavior at Paragon Cineplex
2121 - 2129
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ และผู้ใช้บริการร้านผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขานครปฐม
Factors Affect to the Buying Decision and Mobile Users of Mobile Phone Shops at Big C Department Store of Nakhon Pathom
2130 - 2135
4. ทัศนคติของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊คที่มีต่อสมาร์ทโฟนแบล็กเบอร์รี่
The Attitude of Facebook User for the Smart Phone BlackBerry
2136 - 2145
5. ทัศนคติของผู้มาใช้บริการเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
The Attitude of the Public Services of Khukhot Municipality, Amphoe Lamlukka Phathumthani Province
2146 - 2152
6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านวัตสันและร้านบู๊ทส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Comparing the Satisfaction of the Consumer for the Services Marketing Mix of Watson and Boots Shop of Silpakorn University's Student, Petchburi Campus
2153 - 2159
7. ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาในโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต
Attitudes of Adolescents Toward Cinema Advertising in Theaters, Case Study Major Cineplex Rangsit
2160 - 2167
8. การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน
An Analysis of the Figures of Speech in the Youth Literary
2168 - 2174
9. การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุ่นในเขตเอกมัย-ทองหล่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
To Study Factor of Marketing Mix Affecting Behavior of Teen-age towards Entertainment Venues In Eekkamai-Thonglor Bangkok Province
2175 - 2182
10. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากตลาดนัดกลางคืน
The Study of Consumer Behavior in Buying Products from Night Flea Market
2183 - 2189
11. วาทกรรมความงามและความเป็นตัวตนของพนักงานหญิงสายการบินแอร์ไชน่า
Discourse Beauty And Identity of Air China Woman Staff
2190 - 2196
12. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพประเภทเพิ่มความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Factors which affect Beauty Drink Buying Decision of Student in Silpakorn UniversityPhetchaburi Information Technology Campus
2197 - 2203
13. สารสนเทศทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
Sexual Information and Grade 11 Student's Sexual Risk Behavior in A Secondary School in Nakhon Phanom Municipality
2204 - 2210