ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. การศึกษาผลกระทบของระยะกินลึกและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมีดกัดที่มีผลต่อความเรียบของผิวชิ้นงาน
A Study of Influence of Depth of Cut and Tool Diameter that Affect the Surface Roughness of Work
1723 - 1729
2. การศึกษาพลังงานความร้อนที่เกิดภายในกองปุ๋ยหมัก
A Study of the Heat Energy from the Compost Stack
1730 - 1736
3. การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทรงพีระมิดด้วยการปรับความลึกของน้ำ
An Efficiency Enhancement of a Pyramid-like Solar Still by Controlling Water Depths
1737 - 1744
4. การศึกษาต้นทุนการใช้น้ำมันดีเซลกับน้ำมันพืชใช้แล้วในเตาเบ้า
Compare the Cost of Diesel with Palm Oil Used in the Crucible Furnace
1745 - 1750
5. การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเมื่อใช้น้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
Evaluation of the Performance of a Single-cylinder Diesel Engine Operating on Blends of Jatropha Oil and Standard Diesel
1751 - 1757
6. อุปกรณ์เตือนภัยกระแสไฟฟ้ารั่วอันตราย: กรณีศึกษากระแสไฟฟ้ารั่วอันตรายในที่สาธารณะ
Dangerous Leakage Current Alarming Device: A Case Study of Dangerous Leakage Current in Public Area
1758 - 1766
7. คุณสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเถ้าเปลือกเมล็ดกาแฟ
The Properties of Cement Mortar Mixed with the Coffee Bark Ashes
1767 - 1774
8. การศึกษากำลังต้านทานแรงดัดของแปแผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสมรูปหมวก
A Study of Flexural Strength for Metal Sheet of Hat Section Purlin
1775 - 1782
9. กำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอยในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสาน
Unconfined Compressive Strength of Lateritic Soil Mixed with Cement and Fly Ash in the Production Process of Interlocking Blocks
1783 - 1790