ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด
The Relationship between Job Empowerment and the Performance Standard of the Teacher in the School under the Office of Maesot Town Municipality
2056 - 2061
2. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Effect of Project Approach to the Science Achievements and Science Problem Solving for Pratom 3 Students
2062 - 2070
3. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Mathcmatics Problem Solving Exercise for Prathomsuksa Six Students
2071 - 2079
4. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
An Approach to the Development of an Internal Quality Assurance Procedure at Voluntary Schools under Kamphaeng Phet Educational Service Office 2
2080 - 2089
5. การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
The Development of Recreational Mathematics Activity Packages on Division for Prathomsuksa II Students
2090 - 2099
6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนเว็บช่วยสอนในรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดกับการสอนแบบเรียนด้วยตนเองบนระบบจัดการเรียนการสอนมูเดิ้ล
A Comparative Study of the Learning Achievement of Wbi in Programming Application in Management Information System by Using Think-Pair-Share and Self-Directed Learning on the Moodle Lms
2100 - 2107
7. การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อเสื้อผ้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Marketing Mix Factors Affecting the Decision Making of Customer Whom Buy Clothes on E-Commerce of Students in the Faculty of Management Sciences, Silpakorn University
2108 - 2114