ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. การใช้ประโยชน์จากเศษหญ้าแห้งเป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไก่เนื้อ
Utilization of Dried Grass as Bedding Material for Broiler
1706 - 1710
2. ทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคต่อซุปปลาสกัดพร้อมดื่มจากซุปปลาสกัดเข้มข้น
Consumer Attitude Towards and Acceptance of Ready to Drink Fish Extract from Concentrated Fish Extract
1711 - 1715
3. การตรวจพินิจรอยตำหนิบนผืนหนังโคสดเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
Visual Investigation of Defects on Green Cattlehides for Quality Improvement
1716 - 1722