ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Farmers' Participation on Soil and Water Resource Conservation for Agriculture in Sansai District, Chiang Mai Pronince
1791 - 1797
2. การผลิตและการใช้เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแบ่งในเขตอำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
Production and Application of the Technology by Multiplied Onion Growers in Muang District and That Phanom District of Nakhon Phanom Province
1798 - 1807
3. การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยการแทนที่ด้วยกลุ่มไฮดรอกซีโพรพิล, การเชื่อมขวางด้วยฟอสเฟต และพรีเจลาติไนเซชั่นเพื่อใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
Modification of Tapioca Starch by Hydroxypropyl Substitution, Crosslinking with Phoshate and Pregelatinization for Pharmaceutical Use
1808 - 1816