ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของความหนาต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี ดีซี รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง
Effect of Thickness on Structure and Optical Properties of ZrO2 Thin Film Deposited by DC Reactive Magnetron Sputtering
691 - 698
2. ผลของอุณหภูมิอบอ่อนต่อสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง
Effect of Annealing Temperature on Hydrophilic Properties of TiO2 Film Deposited by Reactive Magnetron Sputtering Method
699 - 704
3. สมบัติของน้ำทิ้งจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการวางแผนจัดการในอนาคต
The Characteristics of Wastewater from Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University for Future Management
705 - 710
4. การศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง
Feasibility Study of Agricultural Waste Application for Briquette Fuel
711 - 717
5. ผลของการตกแต่งผิวหน้าแผ่นใยไม้อัดที่ผลิตจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อความสามารถในการดูดซับเสียง
Effect of Surface Finishing of Oil Palm Frond Fiberboards on their Sound Absorption Capacity
718 - 725
6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอีดีทีเอและทวีน 80 ในการล้างดินปนเปื้อนตะกั่ว
Comparison of Efficiency of EDTA and TWEEN 80 for Cleaning Soil Contaminated with Lead
726 - 733
7. ความสามารถในการดูดซับเสียงของแผ่นใยไม้อัดซึ่งทำจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน
Sound Absorption Capacity of Oil Palm Empty Fruit Bunch Fiberboard
734 - 740
8. การวิเคราะห์ถดถอยไม่เชิงเส้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
Nonlinear Regression Analysis of Gross Provincial Products and Number of Mobile Users
741 - 746
9. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกประเภทปัญหาสำหรับระบบถามตอบ โดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย์ และเคเนียรเรสต์เนเบอร์
An Efficient Comparison of Helpdesk Problem Classification by Support Vector Machine, Na?ve Bayes and K-Nearest Neighbor
747 - 756
10. โพรโทคอลการยักย้ายและกู้คืนล็อกไฟล์ที่ผ่านการเข้ารหัส
A Protocol of Manipulation and Recovery for Cryptography Log File
757 - 762
11. โมเดลระบบการจัดการความรู้และความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับการพัฒนาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าในร้านอาหาร
A Model of Knowledge Management and Customer Relationship Management System for Developing Service Quality and Customer Satisfaction in Restaurants
763 - 768
12. การวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจการตัดสินใจซื้อสินค้าในเว็บไซต์ออนไลน์โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Satisfied Factors Analysis About Online Products Ordering by Structural Equation Model
769 - 776
13. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบและประเมินราคาสำหรับ ไซโคลน เวทสครับเบอร์ และเตาเผาก๊าซและไอ
The Computer Program to Assist with Design and Cost Estimation for Cyclones, Wet Scrubbers and Afterburners
777 - 784
14. สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุดูดซับเสียงที่ทำจากผักตบชวา
Sound Absorption Coefficient of Acousticboard Made from Water Hyacinth Fiber
785 - 793
15. การประยุกต์ใช้ซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อยเพื่อบำบัดสีย้อมจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอม่อฮ่อม
Application of Zeolite from Bagasse ash for Dyes Removing from Mohom Textile Wastewater
794 - 800
16. การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอิน
Evaluation of Carbon dioxide Equivalent Releasing by Production of Olein Palm Oil
801 - 806
17. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแม่นยำการพยากรณ์สายพันธุ์ดอกไอริส ระหว่างการวิเคราะห์จำแนกประเภทพหุ และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม
The Analytical Accuracy Prediction for Iris Flower Species between Multiple Discriminant Analysis and Multinomial Logistic Regression Analysis
807 - 813
18. การสร้างคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักตอกด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม้ไผ่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
The Value Creation of Innovative Invention of Chop Bamboo Machine and Wickerwork Machine through the Pattern of Relaying Technology to Community so as to gain the Added Value for the Product of Bamboo Wickerwork Machine Inventor in Uttaradit Province
814 - 821
19. การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียในการสร้างสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของรา Colletotrichum gloeosporioides และ Curvularia lunata ซึ่งก่อโรคในกล้วยไม้
Optimization Conditions for Bacteria to Produce Active Compound to Inhibit the Growth of Colletotrichum gloeosporioides and Curvularia lunata that Caused Disease in Orchid
822 - 829
20. ภาวะที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรีย N1 ในการผลิตสารยับยั้งการเจริญของราก่อโรคในปทุมมา
Optimal Cultivation Conditions of Bacteria N1 for the Production of Antifungal Compound against Fungal Pathogen of Siam Tulip
830 - 837
21. การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนที่อาศัยใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำใต้ดิน
Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds in Population Surrounding Maptaput Industrial Estate, Rayong Province
838 - 844
22. การประเมินการปนเปื้อนของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร (PM10) ในอาคารจอดรถและอาคารห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
The Assessment of Particulate Matter less than 10 µm (PM10) at Parking Buildings and Shopping Malls in Bangkok
845 - 852
23. การใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการ เลี้ยงสุกร
The Radio Frequency Identification (RFID) Specifying System with Using for Controlling Pigs Feeding
853 - 860
24. การผลิตและการตลาดของของเล่นจากไม้ยางพาราที่ผลิตจากโรงงานประดิษฐกรรมไม้ในจังหวัดตรัง
Production and Marketing of Parawood Toys Producing by Wood Factories in Trang Province
861 - 868
25. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ กรณีศึกษา : ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Development of Bamboo Strip Products by Participatory Action Research ,PAR, in Nanokkok, Lablae, Uttaradit
869 - 875
26. การซึมผ่านน้ำของส่วนผสมระหว่างกากตะกอนน้ำเสีย เถ้าหนัก เถ้าลอย และปูนขาว
Permeability of Sewage Sludge Mixture Added with Bottom Ash, Fly Ash and Lime
876 - 882
27. การจำแนกประเภทของเห็ดที่กินได้และเห็ดที่มีพิษโดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก
A Study of Discriminate of Mushrooms are Edible and Poisonous by Logistic Regression
883 - 890
28. การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์คุณภาพไวน์ระหว่างการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและโครงข่ายประสาทเทียม
Comparison of Accuracy in Predicting the Quality of Wine During Multiple Regression Analysis and Neural Networks
891 - 899
29. ผลของปุ๋ยเคมีต่อการดูดดึงแคดเมียมด้วยการปลูกอ้อยในดินที่มีการปนเปื้อน
Effect of Chemical Fertilizer on Cadmium Uptake by Sugarcane Grown in Contaminated Soil
900 - 907
30. ฝายบ้านวังทองกับการใช้ประโยชน์ลำน้ำแม่กวงและผลที่มีต่อคุณภาพน้ำ
Ban Wang Tong Weir and Utilization of Mae Kuang River and Effect to Water Quality
908 - 913
31. การพยากรณ์อัตราการเกิดอาชญากรรมโดยใช้เทคนิคเจนเนอรอลไรซ์แอดดิทีฟโมเดล
Crimes Rate Forecasting by Generalized Additive Models
914 - 922
32. การประเมินผลกระทบด้านพลังงานตาม ISO50001ของโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติตาม ISO14001
Energy Impact Assessment Following ISO50001of Environment Improvement Projects Following ISO14001
923 - 929
33. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท ฟิต แอนด์ เฟิร์มอิควิปเมนท์ จำกัด
The Development of Information System for Warehouse Management: A Case of Fit & Firm Equipments Co., Ltd.
930 - 936
34. การศึกษารูปพรรณของไม้ยืนต้นที่มีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยในด้านการประหยัดพลังงาน : ศึกษาการให้ร่มเงาของไม้ยืนต้น
The Study on the Influence of Trees' Forms for Energy Saving in Houses: The Study of Trees' Shades
937 - 942
35. พิษกึ่งเรื้อรังของคาร์โบฟูรานในนกกระทาญี่ปุ่น
Subchronic Toxicity of Carbofuran on Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)
943 - 948
36. แบบจำลองการใช้ไทป์ทูฟัซซีควบคุมกลไกในการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย ADSL
A Model for Type-2 Fuzzy Control Policing Mechanism Scheme over ADLS Network
949 - 957
37. การพัฒนาคุณภาพดินเพื่อใช้เป็นเครื่องปลูกสำเร็จรูปในการปลูกไม้กระถาง
Quality Soil Development for Use Grow Readymade in Growing the Pot
958 - 965
38. การพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน
The Value Development of Innovative Invention of a Banana Leaf Presser through Technological Cooperation of Community to Add Value of a Banana Leaf Presser to Develop the Constant Quality of Lives through the Project of Knowledge Management in Action in Community
966 - 973