ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การสร้างต้นแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายสำหรับผู้สูงวัย
Construction of an Electronic Lower Body Strength and Endurance Testing Equipment Prototype for Elderly
974 - 984
2. การเรียนรู้ด้วยพลวัตกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน
Learning with Group Dynamics for Promoting Diabetes Mellitus Patient's Health Behavior
985 - 993
3. รูปแบบของการฟื้นตัวที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่งและความแม่นยำในการส่งบอลในนักกีฬาฟุตซอล
Effects of Recovery Methods on Running Speed and Ball-Passing Accuracy of Futsal Players
994 - 1001
4. แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Source of Sport Confidence: Study in Athletes of Faculty of Sports Science, Kasetsart University
1002 - 1009
5. อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการรับรู้ความเหนื่อยจากการฝึกฟุตซอลสนามเล็ก
Heart Rate and Rating of Perceived Exertion During Futsal Small-Sided Game Training
1010 - 1018