ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและผลกำไรของชาวไร่ในบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่
On Farm Test of Sugar Cane Fertilizer Application Based on Soil Analysis on Yield and Economic Return in Extension Area of Banrai Sugar Industry Condition
1 - 8
2. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
Effects of Chemical Fertilizer Application with Gypsum on Growth and Yield of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series
9 - 20
3. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
Effects of Chemical Fertilizer Application with Gypsum on Growth and Yield of Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series
21 - 32
4. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
Effects of Chemical Fertilizer Application with Gypsum on Growth and Yield of Rice (Oryza sativa L.)
33 - 42
5. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
Effects of Chemical Fertilizer Application with Gypsum on Growth and Yield of Maize (Zea mays L.) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series
43 - 53
6. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินปากช่องต้นฤดูฝน
Chemical Fertilizer Management Following Soil Analysis for Augmenting the Production of Early Rainy Season Cassava (Manihot esculenta Crantz) Planted in Pak Chong Soil Series
54 - 64
7. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝนในชุดดินยางตลาด
Chemical Fertilizer Management Following Soil Analysis for Augmenting the Production of Early Rainy Season Cassava (Manihot esculenta Crantz) Planted in Yang Talat Soil Series
65 - 75
8. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสนต้นฤดูฝน
Chemical Fertilizer Management Following Soil Analysis for Augmenting the Production of Early Rainy Season Cassava (Manihot esculenta Crantz) Planted in Kamphaeng Sean Soil Series
76 - 86
9. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพของปุ๋ยในอ้อยปลูกและตอ 1
Fertilizer Recommendation Base on Soil Analysis on Yield, Yield Component, Quality and Efficiency of Fertilizer in Plant Cane and 1st Ratoon
87 - 94
10. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับการผลิตอ้อยในชุดดินกำแพงเพชร
An Analysis on Costs and Return of Fertilizer Recommendation Base on Soil Analysis on Production Sugarcane in Kamphaeng Phet Soils Series
95 - 103
11. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับเพอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
Effects of Chemical Fertilizer Application with Perlite on Growth and Yield of Baby Corn (Zea mays L.) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series
104 - 115
12. ผลของระดับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินหุบกระพง
Effects of Ammonium Sulfate Levels on Fruit Yield and Nitrogen Use Efficiency of Pineapple Grown on Hub-Kapong Soil Series
116 - 120
13. การศึกษาวิธีทางเขตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยในพื้นที่แห้งแล้ง
Study on the Methods of Cultivation Practice for Sugar Cane Production under Drought Condition
121 - 129
14. ผลของการลดการไถพรวนต่อลักษณะผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน 2 พันธุ์
The Effects of No Tillage on Yield and Yield Components of 2 Baby Corn Varieties
130 - 139
15. การใช้น้ำรายวันและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของยางพารา
Daily Water Consumptions and Crop Coefficients of Para Rubber Plantation
140 - 147
16. ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอปีที่ 1 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
Effects of Waste Materials from Pulp and Paper Industrial on Growth and Yield Components of First Ratoon Cane (Saccharum officinarum L.) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series
148 - 159
17. ผลของการใช้ปุ๋ยผสมกากขี้แป้งจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้นและมูลสุกรต่อการเจริญเติบโตของกล้ายาง
The Effects of the Blended Fertilizer of the Centrifuged Residue of Rubber Latex and Swine Manure for the Growth Enhancement of Rubber Plants
160 - 164
18. ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
Effect of Plant Nutrient Management System with Natural Materials on Baby Corn Production
165 - 175
19. ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของน้ำมันหอมระเหยจากใบพลู (Piper betle Linn.) ต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fab.) และหนอนแมลงวันบ้าน (Musca domestica Linn.)
Insecticidal Efficacy of Essential Oil from Betel Pepper (Piper betle Linn.) Leaf Against the Common Cutworm Larvae (Spodoptera litura Fab.) and House Fly Larvae (Musca domestica Linn.)
176 - 182
20. การหายใจและการผลิตเอทธิลีนของมะพร้าวอ่อน
Respiration Rate and Ethylene Production of Young Coconut (Cocos nucifera L.)
183 - 190
21. การชักนำให้เกิดการกลายในทานตะวันลูกผสม (Helianthus annuus) โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Induced Mutation on Hybrid Sunflower (Helianthus annuus) by Gamma Irradiation through Tissue Culture
191 - 198
22. การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทเข้าสู่มันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) โดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรีย
Transformation of Glyphosate Resistance Gene into Cassava (Manihot esculenta Crantz.) via Agrobacterium
199 - 206
23. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการถ่ายยีนด้วยเชื้ออะโกรแบคทีเรียมของแคลลัสอ้อยพันธุ์กำแพงแสน 94-13
Factors affecting Agrobacterium-mediated Transformation of Sugarcane Callus Kamphaengsaen 94-13
207 - 215
24. การโคลนและศึกษาลักษณะของยีนออสโมตินในเปลือกลำต้นของยางพาราที่เกิดโรคเปลือกแห้งแบบมีอาการ Necrosis
Cloning and Characterization of an osmotin gene in the Bark of Rubber Tree (Hevea brasiliensis) Suffering with Trunk Phloem Necrosis
216 - 223
25. การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอธิลีนในต้นยางพารา
Expression of Genes Involved in Ethylene Biosynthesis in Rubber Tree (Hevea brasiliensis)
224 - 230
26. ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตรในประชากรอ้อยพลังงาน
Genetic Variance and Co-variance of Agronomic Traits in Energy-cane Breeding Population
231 - 236
27. ปฏิสัมพันธ์ของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของแตงกวาพันธุ์การค้า
Genotype x Environment Interaction on Yield and Yield Components of Commercial Cucumber Cultivars
237 - 246
28. การคัดเลือกสบู่ดำทนเค็มในระยะงอก
Screening of Physic Nut (Jatropha curcas L.) for Salt Tolerance at Germination Stage
247 - 255
29. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเบต้าแคโรทีนที่วัดด้วยวิธีการต่างๆ ในฟักทอง 14 พันธุ์
Relationship between ß-carotene Content Measured by Different Techniques in 14 Varieties of Pumpkin (Cucurbita spp.)
256 - 262