ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องรับรังสีอาทิตย์รวมแสงแบบดิสก์
A Performance Analysis of Soler Dish System
442 - 449
2. การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของถ่านกัมมันต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้า
Modification of Activated Carbon Surface to Improve Adsorption Capacity of Dye
450 - 456
3. ผลของแรงกระแทกที่มีต่อความเสียหายของเมล็ดถั่วเหลือง
Effect of Impact Force on Soybean Damage
457 - 464
4. การเปรียบเทียบค่าที่ดีที่สุดระหว่างพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 10 โดยทดสอบกับเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กแบบใหม่
The Comparison of Optimization between Khao Dawk Mali 105 Rice and Kohkho 10 Rice by Using Testing for the New Small Brown Rice Peeling Machine
465 - 472
5. การศึกษาสมรรถนะระบบทำความเย็นแบบระเหยโดยลดความชื้นด้วยฮีทไปป์
A Performance Study of Dehumidity in Evaporative Cooling System Using Heat Pipes
473 - 479
6. การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร
Improvement of Manufacturing System by Implementing Lean Production Technique A Case Study of Food Industry
480 - 488
7. การระบุพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อนหน้าดินในลุ่มน้ำลำสนธิโดยประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT
Identification of Areas at Risk to Soil Erosion in Lam-Sonthi River Basin: Application of the SWAT model
489 - 497
8. สมรรถนะระบบปรับอากาศร่วมกับระบบกักเก็บความร้อนด้วยสารพาราฟิน
Performance of Air Conditioning System By Thermal Storage System Using Paraffin
498 - 504
9. การศึกษาพารามิเตอร์และการจำลองระบบเครื่องกลั่นเอทานอลแบบหม้อต้มชนิดทองแดง
Study of Parameters and System Simulations for the Copper Pot Still
505 - 513
10. การศึกษาการกักเก็บสะสมพลังงานโดยวิธีการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสตรง
A Study of Energy Storage Method by Direct - Contact Heat Exchanger
514 - 521
11. การศึกษาปัจจัย มุมที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นโลหะผสมด้วยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง โดยการสัมผัสเป็นจุดด้วยเครื่องกัด CNC แบบ 3 แกน
A Study of Forming Angle Parameters on Single Point Incremental Forming by CNC 3 Axis Milling Machine of Sheet Metal
522 - 528
12. ตรวจสอบคุณภาพการผลิตเครื่องเล่นดีวีดี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคความคลุมเครือ
The Quality Control for Digital Video Display in Industrial Process of Fuzzy Logic
529 - 536
13. การศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบต่อสมรรถนะทางไฮดรอลิคของข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในการอุ่นน้ำมันดิบ
Study of Fouling Formation and the Effect on Hydraulic Performance of Heat Exchanger Network in Preheating of Crude Oil
537 - 543
14. การศึกษาการควบแน่นของน้ำและการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
A Study of Water Condensation and Energy Consumption in Air Conditioning System
544 - 552
15. การศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบต่อสมรรถนะทางความร้อนของข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในการอุ่นน้ำมันดิบ
Study of Fouling Formation and the Effect on Thermal Performance of Heat Exchanger Network in Preheating of Crude Oil
553 - 559
16. การออกแบบและสร้างเครื่องลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
The Design and Construction of Portable I.D. Card Access Register Used to Record University Quality Assurance Activity Participations
560 - 568
17. การควบคุมการทรงตัวของจักรยานหุ่นยนต์โดยตัวควบคุมเชิงเส้นกำลังสองเหมาะที่สุด
Balancing Control of Bicycle Robot by Linear Quadratic Optimal Regulator
569 - 576
18. แบบจำลองสนามไฟฟ้าสถิต 2 มิติสำหรับสายส่งใต้ดิน
2 - D Model of Electrostatic Fields for Underground Cable
577 - 584
19. การรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยโดยใช้รันแนวนอนและแนวตั้ง
Thai License Plate Recognition Using Horizontal and Vertical Run
585 - 592
20. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณค่า TOA แบบสองขั้นตอนในระบบ UWB
Performance Evaluation of Two-step TOA Estimation in Ultra-wideband Systems
593 - 600
21. การหาพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสกำลังต่ำ โดยใช้สัญญาณกระตุ้นขั้นบันได
Determination a Three-Phase Low-Power Transformer Parameters by Using Step Input Signal
601 - 607
22. วงจรกรองผ่านทุกความถี่อันดับหนึ่งโหมดกระแสที่สร้างจากวงจร CDTAs
Current Mode First Order All-Pass Filter Employing CDTAs
608 - 615
23. ตัวต้านทานแบบต่อกราวดน์ที่ควบคุมด้วยแรงดันที่มีการขยายย่านความเป็นเชิงเส้น
A Voltage-Controlled Grounded Resistor with Linear Range Extension
616 - 623
24. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านพักอาศัยควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Resident House Security System Controlled by Microcontroller
624 - 631
25. เครื่องส่งแบบใหม่สำหรับระบบอัลตราไวด์แบนด์ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีไทมิ่งจิตเตอร์
A Novel Transmitter for UWB under Timing Jitter Environment
632 - 639
26. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย
Environmental Evaluation of Electromagnetic Field from High Voltage Power Lines in Thailand
640 - 647