ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า
1019 - 1037
2. กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีขลุ่ยและแคนของชุมชนคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Learning and Transmitting Process of Music Local Wisdom Khlui and Khaen of Kubua Community Empowerment Muang District, Ratchaburi Province
1038 - 1045
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
The people Participation in Curriculum Development of Youth Camp on Ban Pu-Tei Community Forest Conservation, Chaiyok District, Kanchanaburi Province
1046 - 1055
4. ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับอุดมศึกษาไทย
Success Factors of Work-integrated Learning (WiL) on Higher Education in Thailand
1056 - 1063
5. การประเมินการรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
Scientific Literacy Evaluation of the Animal Sciences and Agricultural Technology Students in Agricultural Meteorology Course
1064 - 1070
6. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดี โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้
The Development of Learning Management Model on Buddhism during Dvaravati Based on Phra Pathom Chedi National Museum as a Learning Source
1071 - 1078
7. การออกแบบวิธีวิทยาการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Methodology Design of the Educational Management by Objectives and Results Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
1079 - 1087
8. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเรือพายที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
The Development of Row Boat Tourism in Harmony with the Local Community's Way of Life at Amphawa Canal Samutsongkram Province
1088 - 1095
9. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยสถานการณ์จำลองวิชาสรีรวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต
The Development and Efficiency Validation of Simulation Computer - Assisted Instructional Program: Changes in Blood Pressure
1096 - 1102
10. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการทดสอบแบบปกติกับการทดสอบทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
A Comparison of Psychometric Properties between Paper-pencil-testing Method and Computer Testing Method
1103 - 1109
11. ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The Impact of the Online Registration System of Bachelor Degree Student toward the Advisors System of Kasetsart University
1110 - 1121
12. การจัดกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
A Appropriate Contents and Activities in Blended Contents and Activities on Computer Programming
1122 - 1127
13. การใช้ Google Docs ในการทำงานออนไลน์แบบร่วมกันของนักศึกษากรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
Students Online Work Collaborative By Using Google Docs: At Loei Vocational College
1128 - 1134
14. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้บทเรียนผสมผสานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
A Survey of the Problems and Needs in Using Blended Instruction to Undergraduate Students of King Monkut's University of Technology Thonburi
1135 - 1141
15. เปรียบเทียบการพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์การถดถอย และโครงข่ายประสาทเทียม
A Compare of GPA at the Faculty of Information Technology By Forecasting Models : Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks
1142 - 1149
16. การวิเคราะห์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากศาสตร์การดูฮวงจุ้ย
An Analysis of Scientific Knowledge From Fengsui
1150 - 1153
17. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
Research and Development of the Muaythai Curriculum in the Secondary Education Following the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
1154 - 1162
18. สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
Health - Related Physical Fitness of the Department of Youth Observation and Protection, Nakhonpathom Province
1163 - 1168
19. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Academic Achievements of Learning and Instruction Activities Using Learning Management Plan of Physical Education : Basic Volleyball among Undergraduate Students of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
1169 - 1176
20. การพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีภาวะออติสซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สื่ออัจฉริยะ
The Development of Learning for Students with Autism, ADHD and Learning Disorder by Smart E-Learning
1177 - 1183
21. การศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
A Study of Guidelines to Instruct Science Activities for Blind Students in the Northern Part of Thailand
1184 - 1189
22. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
The Study of Educational Management of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center
1190 - 1202
23. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Effects of Using a Guidance Activities Package to Develop Public Mindedness of Prathom Suksa II Students at Thida Mae Phra School in Surat Thani Province
1203 - 1212
24. กรอบแนวคิดการสังเคราะห์โมเดลการเรียนตามลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด
A Synthesize of a Conceptual framework of a Think-Pair-Share Collaborative Learning on Learning Styles Model
1213 - 1219