ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของการเสริมนิวเคลียร์ - COS (Chitooligosaccharide) ในสารละลายน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร
Effect of Nuclear - COS (Chitooligosaccharide) Addition in Semen Extender on Boar Semen Quality
263 - 269
2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อของไก่สามเหลือง
The Comparison of the Effects of Cryoprotectants on Frozen-thawed Semen Quality of Three-yellow Cocks (Gallus domesticus)
270 - 277
3. ผลการใช้ฮอร์โมนเอฟเอสเอช 3 ระดับต่อการเพิ่มการตกไข่และคุณภาพของตัวอ่อนในโคไทยแบล็ค
Superovulatory Response of Thai Black Cattle to Three Different Doses of FSH
278 - 285
4. ความสัมพันธ์ระหว่างยีนเบตา-แลคโตโกลบูลินกับปริมาณน้ำนมและองค์ประกอบในน้ำนมของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์
Associations between ß -Lactoglobulin Gene with Milk Yield and Milk Composition of Crossbred Holstein Population
286 - 291
5. การติดเชื้อแบคทีเรียที่กีบในโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
Bacterial Infection of the Claws in Dairy Cows in Western Part of Thailand
292 - 299
6. การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อฟาล์ว อะดีโนไวรัส ซีโรไทป์ 2 จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ติดเชื้อในท้องที่โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีและ In situ Hybridization
Detection of Serotype 2 Fowl Adenovirus from Field Infected Tissues by Immunohistochemistry and In situ Hybridization
300 - 308
7. การศึกษาค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของน้ำมันชนิดต่างๆ ในอาหารไก่เนื้อ
Metabolizable Energy of Various Types of Oil in Broiler Feed
309 - 315
8. ผลการใช้กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่ และภูมิคุ้มกันโรคของแม่ไก่ไข่
Effect of Using Pueraria mirifica, Curcuma longa L. and Andrographis paniculata on Laying Performance, Egg Quality and Immunity of Laying Hens
316 - 324
9. ผลการใช้ Corn Distillers Dried Grains with Solubles (Corn DDGS) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่
The Use of Corn Distillers Dried Grains with Soluble (Corn DDGS) as a Feed Ingredient on Performance of Laying Hens
325 - 332
10. การใช้น้ำสับปะรดปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค์ที่แปรรูปจากแม่สุกรคัดทิ้ง
Using of Pineapple Liquid to Improve Quality of Sweet Pork from Culling Sow
333 - 339
11. ผลของกากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการต่างๆ ในอาหารแกะต่อค่าสมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการผลิต
Effects of Different Processing Soybean Meal in Diet of Sheep on Nitrogen Balance and Productive Performance
340 - 346
12. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้รับอาหารที่มีรำข้าวต่างชนิดกัน
Comparative Study on Productive Performance of Dairy Cattle Fed Diet Containing Various Rice Bran Products
347 - 357
13. อิทธิพลของระดับไขมันในอาหารร่วมกับการเสริมซีลีเนียมหรือไม่เสริมซีลีเนียมและวิตามินอีต่อสมรรถภาพและการให้ผลผลิตของแม่โคนมหลังคลอด
The Influences of Dietary Fat Levels either with or without Selenium and Vitamin E Supplementation on Postpartum Productive Performance of Dairy Cows
358 - 365
14. ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งและใบมันสำปะหลังหมักในสูตรอาหารโคขุนต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
Effect of Cassava Leaves and Ensiled Cassava Leaves in Beef Cattle Finishing Diet on Performance, Carcass Characteristic and Production Cost
366 - 373
15. การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 1. ฟาร์มสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
A Survey Study on Pig Farm Wastes Treatment and Utilization in Thailand 1. Pig Farms in Chachoengsao Province
374 - 380
16. การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 2. ฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี
A Survey Study on Pig Farm Wastes Treatment and Utilization in Thailand 2. Pig Farms in Chonburi Province
381 - 388
17. การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 3. ฟาร์มสุกรจังหวัดนครปฐม
A Survey Study on Pig Farm Wastes Treatment and Utilization in Thailand 3. Pig Farms in Nakhon Pathom Province
389 - 396
18. การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 4. ฟาร์มสุกรจังหวัดราชบุรี
A Survey Study of Pig Farm Wastes Treatment and Utilization in Thailand 4. Pig Farms in Ratchaburi Province
397 - 404
19. โปรแกรมคำนวณต้นทุนการผลิตสุกร SARDI PIGCOST Model - Release 1
SARDI PIGCOST Model - Release 1 for Pig Production Cost Determination
405 - 418
20. กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในระบบย่อยอาหารของกบนา (Rana rugulosa, Wiegmann)
Characterization and Activity of Protease of Lowland Common Frog (Rana rugulosa, Wiegmann)
419 - 425
21. ผลของการเสริมสารประสานในระดับต่างๆ ต่อความคงทนในน้ำของอาหารกุ้งขาวที่อัดเม็ดด้วยเครื่องเอ็กทรูดเดอร์ขนาดเล็ก
Effects of Dietary Supplementation of Different Levels of Pellet Binder on Water Stability of White Shrimp Feed Pellets Produced by Small Extruder
426 - 433
22. การศึกษาค่าการย่อยได้และองค์ประกอบทางเคมีของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่กินสูตรอาหารมันสำปะหลังทดแทนแป้งสาลี
A Study on Digestibility and Chemical Composition of White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Fed Diets Containing Cassava Meal Substituted for Wheat Flour
434 - 441